Finansowanie

Dostęp do kapitału to podstawa rozwoju każdego biznesu. Środki na sfinansowanie projektów inwestycyjnych (project finance, corporate finance) oraz bieżącą działalność można pozyskać z różnych źródeł. Mogą to być:

Źródła finansowania projektów inwestycyjnych
Tradycyjne instrumenty dłużne Instrumenty pośrednie Formy kapitałowe
 • Kredyty bankowe
 • Pożyczki
 • Obligacje
 • Finansowanie mezzanine
 • Emisja akcji
 • Venture capital

Wybór formy finansowania pociąga za sobą dwie kluczowe konsekwencje dla podmiotu: zmianę kosztu kapitału i zmianę ryzyka.

W każdym przypadku pozyskanie kapitału wiąże się z koniecznością przeprowadzenia oceny podmiotu ubiegającego się o finansowanie.

Pozyskanie finansowania bankowego – kredyty (na podstawie danych z sektora bankowego w Polsce):

 1. Określenie zapotrzebowania na kapitał zewnętrzny
  Banki w Polsce każdorazowo oczekują zaangażowania kapitałowego w przedsięwzięcie po stronie klienta. W zależności od rodzaju finansowania oraz wewnętrznej struktury transakcji Udział środków własnych może się kształtować następująco:
 • min. 20% przy projektach inwestycyjnych standardowych – istniejący podmiot, rozwój istniejącej działalności, branża niewykluczona*,
 • min. 30% przy projektach związanych z inwestycjami budowlanymi (deweloperskimi – mieszkaniowe, komercyjne, mieszane),
 • 0% przy finansowaniu obrotowym,
 • 0-90% przy projektach niestandardowych, zakładających wykorzystanie nowatorskich rozwiązań czy wprowadzanie zupełnie nowych produktów – indywidualnie ustalane z bankiem.
   
 1. Zakazy i ograniczenia prawne
  Banki w Polsce nie finansują żadnych projektów w obszarach uznanych generalnie za wykluczone z powodu zakazów prawnych bądź ograniczeń wynikających z innych uwarunkowań:
 • zakup gruntów,
 • handel bronią i żywym towarem,
 • handel narkotykami,
 • hazard,
 • przemyt.
   
 1. Zróżnicowanie branżowe
  Istnieją również specyficzne podejścia banków do określonych rodzajów inwestycji:
 • branża hotelarska, górnicza, handel detaliczny, sektor finansowy, budowa centrów handlowych – niewiele instytucji finansowych jest skłonnych do zaangażowania finansowego w takie projekty;
 • sytuacja w całej branży, w której inwestycja ma być realizowana,
 • specyficzne inwestycje np. ekologiczne są finansowane przez wyspecjalizowane banki.
   
 1. Zabezpieczenie kredytu
  Każdorazowo Bank żąda uzyskania odpowiedniego do rodzaju transakcji zabezpieczenia. Najczęściej są to:
 • nieruchomości budowlane (hipoteka); banki nie przyjmują hipotek na nieruchomościach gruntowych,
 • maszyny i urządzenia,
 • gwarancje innych banków,
 • cesje z długoterminowych umów handlowych i usługowych.
   
 1. Kwota zabezpieczenia a wartość kredytu
  Relacja kwoty zabezpieczenia do wartości kredytu jest uzależniona od ryzyka transakcji, okresu kredytowania oraz oceny kredytobiorcy. Średnia wartość tej racji to 1,5 (przykład: kwota kredytu 1 mln zł – zabezpieczenia wymagane Na kwotę min. 1,5 mln zł.). Istotna informacja – banki mają wewnętrzne metodologie oceny wartości zabezpieczeń.
   
 2. Podstawowa dokumentacja
  Podstawowa dokumentacja przy finansowaniu inwestycyjnym to biznes plan. Założenia i prognozy do biznes planu powinny być sporządzone wariantowo (czynniki ryzyka) i gwarantować zdolność do spłaty kredytu w okresie kredytowania.
   
 3. Okres kredytowania w polskich bankach:
 • kredyty obrotowe – standardowo 1 rok, z możliwością odnowienia na następne okresy,
 • kredyty inwestycyjne – standardowo od 3 – 7 lat,  w zależności od rodzaju projektu okres może być dłuższy lub krótszy (np. projekty deweloperskie – 2 lata).
 • Każdorazowo okres kredytowania powinien być zgodny z założeniami biznes planu i gwarantować uzyskanie odpowiednich rezultatów (zakończenie inwestycji w 100%).
   
 1. Specyficzne sytuacje:
  Finansowanie inwestycji z udziałem dotacji czy innych form wsparcia – dotacja nie może zastąpić udziału własnego inwestora; biznes plan powinien przewidywać wariant zakładający nie uzyskanie dotacji.
   
 2. Podstawy prawne:
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

 

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Struktura transakcji – skontaktuj się z nami, jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwych strukturach transakcji lub inwestycji i formach ich sfinansowania.
 • Biznes Plan – zespół Invest in Wrocław udzieli ci informacji, dotyczących wymogów polskich banków i instytucji finansowych w zakresie przygotowania biznes planu dla przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Udział własny – udzielimy ci praktycznych porad, jakie elementy inwestycji mogą zostać zakwalifikowane przez banki jako udział własny.
 • Dotacje UE – zespół Invest in Wrocław udzieli ci informacji, czy planowana inwestycja może zostać wsparta z funduszy Unii Europejskiej lub ze środków krajowych

Partnerem sekcji jest   

Logo

 

Piotr Walczak
Departament Bankowości Korporacyjnej
tel. (+48) 695 102 164, (+48) 71 370 1279
http://www.bzwbk.pl/