Organizacja pracy i pobytu cudzoziemców

Rejestracja pobytu

Obowiązek rejestracji pobytu dotyczy jedynie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin i powstaje w przypadku przebywania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez okres przekraczający 3 miesiące.

Gdy członkami rodziny są osoby nie będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, wtedy osoby te zobowiązane są uzyskać tzw. kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

Rejestracja pobytu przez obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub wystąpienie o kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej odbywa się poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy. Wniosek ten nie podlega opłacie.

Postępowanie trwa do 30 dni (w przypadku wydania karty – do 6 miesięcy) i w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone.

Po zarejstrowaniu pobytu osoby zainteresowane otrzymują – odpowiednio – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu bądź kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

 

Zezwolenie na pracę

W przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na pracę. Obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę dotyczy natomiast każdego cudzoziemca, który chce podjąć zatrudnienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jest – na mocy  przepisów szczególnych – zwolniony z jego posiadania.

Pod pojęciem „cudzoziemca” rozumie się co do zasady każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego i nie jest równocześnie obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

O wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców mogą ubiegać się pracodawcy, będący zarówno osobami fizycznymi, prawnymi, jak i jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

W celu uzyskania zezwolenia na pracę pracodawca występuje do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. Ze względu na to, że zezwolenie wydawane jest dla konkretnego pracodawcy, konkretnego cudzoziemca (zatrudnionego w konkretnym miejscu i na konkretnym stanowisku), zakres informacji wymaganych wnioskiem obejmuje m.in.:

 • informacje dotyczące pracodawcy,
 • informacje dotyczące pracownika -  cudzoziemca,
 • podstawę zatrudnienia cudzoziemca (najczęściej umowa o pracę bądź powołanie),
 • jego stanowisko pracy, zakres obowiązków oraz wynagrodzenie brutto.

Do ww. wniosku należy załączyć m.in.:

 • dokumenty potwierdzające dane zawarte we wniosku (typu: zaświadczenie o numerze REGON oraz NIP pracodawcy),
 • aktualny odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji działalności gospodarczej,
 • kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
 • rachunek zysków i strat za ostatni rok obrotowy podmiotu zatrudniającego,
 • paszport cudzoziemca,
 • informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy,
 • kopie dowodów opłacenia wniosku:

   

  • 50 zł –   w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę na okres do 3 miesięcy,
  • 100 zł – w przypadku wniosku o zezwolenie na pracę na okres powyżej 3 miesięcy,
  • 200 zł – w przypadku zezwolenia typu D (dotyczy pracownika delegowanego w celu realizacji usługi eksportowej).

W zależności od rodzaju zezwolenia na pracę może zachodzić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

Postępowanie trwa do 30 dni i w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone. Zezwolenie wydawane jest na czas określony – oznaczony  konkretnymi datami (nie dłuższy jednak niż 3 lata). W przypadku ubiegania się o przedłużenie zezwolenia, należy uiścić opłatę wynoszącą 50% kwot obowiązujących przy wniosku w przedmiocie jego wydania.

 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Samo zezwolenie na pracę nie upoważnia jeszcze do legalnego podjęcia przez cudzoziemca zatrudnienia – konieczne jest bowiem uzyskanie tytułu prawnego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takim tytułem jest:

 • zezwolenie na zamieszkanie,
 • wiza krajowa typu D (wiza turystyczna – Schengen – nie uprawnia do legalnego podjęcia zatrudnienia),
 • wiza wydana przez inne państwo obszaru Schengen,
 • dokument pobytowy wydany przez inne państwo obszaru Schengen,
 • ruch bezwizowy, o ile postanowienia istniejącej dwustronnej umowy o ruchu bezwizowym przewidują możliwość wykonywania pracy przez obywateli jednego państwa na terytorium drugiego państwa.

Podstawowym dokumentem uprawniającym do zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (na czas oznaczony) jest zezwolenie na zamieszkanie. Dotyczy ono wszystkich cudzoziemców, którzy wykażą, że zachodzą okoliczności uzasadniające zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Zezwolenie wydawane jest na wniosek cudzoziemca, składany do Urzędu Wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce jego pobytu. Zezwolenia na zamieszkanie udziela się cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy.

Do ww. wniosku o wydanie zezwolenia na zamieszkanie należy dołączyć m.in. następujące dokumenty:

 • kserokopię paszportu cudzoziemca,
 • umowę najmu lokalu zamieszkianego przez cudzoziemca wraz z wykazem kosztów zamieszkania,
 • umowę o pracę / potwierdzenie dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi,
 • potwierdzenie zameldowania,
 • ubezpieczenie zdrowotne pokrywające wszelkie koszty leczenia na terytorium RP,
 • 4 kolorowe zdjęcia cudzoziemca,
 • potwierdzenie opłacenia wniosku oraz karty pobytu w wysokości :

   

  • 340 zł – za wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
  • 50 zł – za wyrobienie karty pobytu.

W zależności od okoliczności uzasadniających pobyt na terytorium RP może zachodzić konieczność złożenia dodatkowych dokumentów.

Postępowanie w sprawie wydanie zezwolenia na zamieszkanie trwa do 60 dni (wydanie karty pobytu od 2 do 4 tygodni po uzyskaniu zezwolenia) i w uzasadnionych przypadkach może być przedłużone. Zezwolenie wydawane jest na czas określony – oznaczony konkretnymi datami (nie dłuższy jednak niż 2 lata) i istnieje możliwość jego przedłużenia.

 

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Dodatkowe informacje – skontaktuj się z nami jeżeli masz pytania co do zakładania działalności gospodarczej w Polsce.
 • Kontakt z instytucjami – skontaktuj się z nami celem uzyskania danych kontaktowych do instytucji zaangażowanych w proces zakładania działalności gospodarczej.
 • Wsparcie w procedurach administracyjnych – zespół Invest in Wrocław jest gotowy udzielić Państwu wsparcia w uzyskiwaniu pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.