Podatki

Polski system podatkowy składa się z dwóch głównych grup podatków:

Podatki bezpośrednie Podatki pośrednie
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT);
 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT);
 • Podatek od nieruchomości;
 • Podatek rolny;
 • Podatek od spadków i darowizn;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • Podatek leśny;
 • Podatek od środków transportowych;
 • Podatek tonażowy;
 • Podatek od wydobycia niektórych kopalin;
 • Podatek od towarów i usług (VAT);
 • Podatek akcyzowy;
 • Podatek od gier.

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, polski prawodawca jest zobowiązany do zapewnienia zgodności polskiego wewnętrznego systemu podatkowego z przepisami UE, w szczególności w odniesieniu do podatków pośrednich. Z tego powodu większość przepisów dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego odpowiada podobnym regulacjom obowiązującym w  innych krajach UE, jednakże nadal istnieje wiele specyficznych przepisów lokalnych.

Dla zagranicznych inwestorów szczególnie ważne są podatki dochodowe oraz podatek VAT.

Podatki dochodowe są uregulowane przez Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. To, która z tych dwóch ustaw powinna mieć zastosowanie w danym przypadku, zależy od formy prawnej podmiotu gospodarczego. Tak więc, dochód konkretnego podatnika będzie opodatkowany albo według przepisów ustawy o CIT – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, lub według przepisów ustawy o PIT – w przypadku osób fizycznych, również tych prowadzących działalność jako wspólnicy spółek komandytowych oraz spółek jawnych.

Podstawowe informacje na temat stawek podatkowych stosowanych w ramach przepisów o PIT i CIT oraz VAT zostały przedstawione w tabelach poniżej:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Źródło dochodu

Stawka opodatkowania

 • dochody spółek kapitałowych oraz spółki komandytowo-akcyjnej
 • udział w zyskach kapitałowych
 • odsetki

19% (podatek liniowy)

 • dochody nierezydentów z tytułu należności licencyjnych (podatek pobierany u źródła) i usług niematerialnych

20%* (podatek liniowy)

* Przy założeniu, że odpowiednie przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a danym krajem nie zakładają niższej stawki podatku u źródła.

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

Źródło dochodu
Stawka opodatkowania
 • umowa o pracę
 • umowy cywilno-prawne
 • działalność wykonywana osobiście (np. członkowie zarządu)
 • działalność gospodarcza (samozatrudnienie) – pod warunkiem, że nie zadeklarowano podatku liniowego
 • wynajem
 • inne
Stawka progresywna:
 • 18% dla dochodu do 85 528 zł
 • 32% dla dochodu powyżej 85 528 zł
 • kwota wolna od podatku – 3091,00  zł rocznie
 
 • działalność gospodarcza (samozatrudnienie) – po złożeniu deklaracji o opodatkowaniu liniowym
 • zyski kapitałowe i odsetki
19%
 • dochody osób zagranicznych z należności licencyjnych (podatek u źródła) i usług niematerialnych
20%*
Niektóre typy dochodów np.:
 • zwrot kosztów podróży służbowych, takich jak diety, koszty podróży i zakwaterowania
 • wydatki poniesione przez pracodawcę na edukację i podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników
 • wartość niektórych świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników
Zwolnione z podatku

* Przy założeniu, że odpowiednie przepisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a danym krajem nie zakładają niższej stawki podatku u źródła.

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

Działalność
Stawka podatku
Działalność podstawowa (każda oprócz wymienionych poniżej)
23%*
Dostarczanie niektórych produktów i świadczenie usług określonych w Ustawie
5% i 8% **
 • eksport towarów
 • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
 • transport międzynarodowy
0%
 • niektóre używane towary
 • usługi finansowe

Zwolnienie z podatku

* od 2017 roku stawka podstawowa może być obniżona do 22%
** od 2017 roku stawka 8% może być obniżona do 7%

 

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Optymalizacja Państwa inwestycji – oferujemy możliwość uzyskania porady na temat tego, jak inwestować w Polsce z podatkowego punktu widzenia. Optymalizacja podatkowa Państwa biznesu w Polsce jest możliwa i rekomendowana. Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu listę odpowiednio dobranych doradców podatkowych, którzy będą Państwa wspierać.
 • Bieżące doradztwo podatkowe – Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wymaga wiedzy o lokalnych przepisach podatkowych. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i sporów z władzami podatkowymi możemy zapewnić Państwu zespół odpowiednio dobranych doradców podatkowych, którzy służą wsparciem dla Państwa firmy.