Planowanie inwestycji

Ramy prawne                         

Normy postępowania związane z projektowaniem i procesem konstrukcyjnym w Polsce są zdefiniowane w odpowiednich przepisach prawnych, z których do najważniejszych należą:

 • Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • Ustawa o ochronie środowiska;
 • Prawo budowlane.

Wszystkie powyższe ustawy obowiązują w identycznym zakresie na całym terytorium Polski.

 

Zaangażowane władze

Obowiązki związane z procesem planowania, projektowania i budowy są podzielone pomiędzy kilka urzędów i organów administracyjnych, z których największą rolę odgrywają:

 • Gmina – odpowiedzialna m.in. za planowanie przestrzenne, podział nieruchomości oraz decyzje dotyczące oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • Starosta – odpowiedzialny za wydawanie pozwoleń na budowę oraz nadzór nad powiatowymi inspektorami nadzoru budowlanego, którzy wydają pozwolenia na użytkowanie.

Pozostałe władze, które biorą udział w procesie wydawania zezwoleń, decyzji i uzgodnienia projektu są zlokalizowane lokalnie lub regionalnie.

Większość działań związanych z planowaniem, projektowaniem i pozyskiwaniem pozwolenia na budowę może być powierzone na drodze umowy biuru architektonicznemu lub projektowemu, które na mocy pełnomocnictwa będzie przeprowadzać cały proces projektowania i uzyskiwania pozwoleń na budowę.

 

Planowanie przestrzenne

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest ogólnie obowiązującym aktem prawa. Jednakże przepisy, które są najbardziej istotne w procesie planowania i projektowania inwestycji zawarte są w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego, który jest przyjmowany przez radę gminy. Każdy plan zagospodarowania przestrzennego dotyczy konkretnego obszaru gminy i określa cel, do którego dana nieruchomość może być wykorzystana i czy opracowany projekt budowlany zgodny jest z zakładanym zagospodarowaniem. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mają charakter ogólny i dotyczą wszystkich nieruchomości w obszarze, którego plan dotyczy.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są sporządzane przez władze gminne i muszą zostać uchwalone przez radę gminy. Procedura związana ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego wymaga uzgodnienia z licznymi władzami oraz przeprowadzenia konsultacji społecznych, co czyni ten proces bardzo czasochłonnym (minimum 9 miesięcy).

W przypadku obszarów i nieruchomości, które nie posiadają planów zagospodarowania przestrzennego, inwestor może wnioskować do władz miast lub gminy o wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (warunki zabudowy) których uzyskanie jest konieczne przed wystąpieniem z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wszystkie oferty prezentowane w bazie danych Invest in Wrocław mają uprawomocniony plan zagospodarowania przestrzennego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowania przestrzennego i warunków zabudowy proszę pobrać publikację Doing Business in Poland.

proces wydawania decyzji_PL


Decyzja środowiskowa

Przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę inwestor jest zobowiązany przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla planowanej inwestycji. Celem tego procesu jest określenie powiązanych ryzyk środowiskowych na etapach planowania inwestycji, jej budowy i funkcjonowania oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko. Proces OOŚ kończy się otrzymaniem decyzji środowiskowej.

Decyzja ta nakłada warunki środowiskowe na projektowanie, budowę i funkcjonowanie inwestycji. Projekt architektoniczny, pozwolenie na budowę oraz inne pozwolenia muszą być zgodne z warunkami ustanowionymi w decyzji środowiskowej. Decyzja określa poziom hałasu oraz emisji, które również mają wpływ na przyszłe funkcjonowanie inwestycji.

Przepisy prawne definiują trzy typy projektów inwestycyjnych w odniesieniu do procedur OOŚ:

 • Przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (grupa I);
 • Przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (grupa II);
 • Przypadki, w których modyfikacje w konstrukcjach są klasyfikowane jako projekty z grupy I lub II;

Przepisy prawne określają jakie typy inwestycji powinny być klasyfikowane w grupie I i II. Jeśli inwestycja nie znajduje się na liście przedsięwzięć wymagających decyzji środowiskowej to uzyskanie decyzji nie jest konieczne, jednakże fakt ten musi być potwierdzony przez odpowiednie władze (gminę).

Aby uzyskać więcej informacji o procedurach dotyczących decyzji środowiskowych, proszę pobrać naszą publikację Doing Business in Poland.

 

Pozwolenie na budowę

Pozwolenie na budowę jest wymagane w przypadku budowy, przebudowy, rozbiórki lub zmian w użytkowaniu obiektu budowlanego. Pozwolenie na budowę jest udzielane, gdy przedłożony projekt jest zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, prawem budowlanym oraz innymi mającymi zastosowanie przepisami (jak prawo ochrony środowiska).

Wniosek o wydanie pozwolenia na budowę musi zostać złożony dla większości inwestycji we właściwym starostwie powiatowym.

Wniosek powinien zawierać kompletny projekt budowlany oraz niezbędną dokumentację dodatkową, taką jak wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu, projekty konstrukcyjne, specyfikacja budynku oraz, jeśli to konieczne dokumentację dotyczącą ogrzewania, zapobiegania hałasowi oraz plany ochrony przeciwpożarowej.

W przypadku mniej skomplikowanych inwestycji lub pewnych projektów przebudowy możliwe jest skorzystanie z mniej skomplikowanej procedury zgłoszenia robót budowlanych. W takim przypadku inwestor składa uproszczony projekt (z odpowiednimi załącznikami) do właściwego starostwa powiatowego. Jeśli urząd nie wniesie żadnych zastrzeżeń w ciągu 30 dni, roboty budowlane mogą zostać rozpoczęte bez dalszych formalności.

Pozwolenie na budowę jest ważne przez 3 lata od dnia kiedy zostało wydane i uprawomocnione. Pozwolenie na budowę może być przeniesione na inne podmioty.

Więcej informacji na temat procedur uzyskania pozwolenia na budowę znajduje się w naszej publikacji Doing Business in Poland.

 

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Dodatkowe informacje – aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przepisów prawnych oraz przejęć majątku, prosimy pobrać naszą publikację Doing Business in Poland.
 • Architekci / Biura projektowe – zespół Invest in Wrocław jest gotowy zapewnić Państwu dane kontaktowe lokalnych architektów, biur projektowych oraz firm budowalnych. Prosimy o kontakt w sprawie szczegółów.
 • Kontakt z odpowiednimi władzami – Prosimy o kontakt, jeśli potrzebują Państwo danych kontaktowych do władz odpowiednich dla Państwa procesu planowania i budowy.
 • Ułatwienia w procedurach i wsparcie – zespół Invest in Wrocław jest gotowy pomóc Państwu przy uzyskiwaniu wszelkich pozwoleń i decyzji. Prosimy o kontakt w tej sprawie.