System zachęt inwestycyjnych

Inwestorzy, którzy rozważają realizację ich projektów biznesowych w Polsce, mogą ubiegać się o pomoc publiczną. Do najważniejszych zachęt inwestycyjnych w formie pomocy publicznej w Polsce należą:

 • Zwolnienie z podatku dochodowego w Specjalnych Strefach Ekonomicznych,
 • Granty rządowe dla inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki,
 • Zwolnienie z podatku od nieruchomości, udzielane na podstawie uchwał poszczególnych rad gmin,
 • Granty przyznawane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
 • Inne zachęty (granty, pożyczki na preferencyjnych warunkach, dotacje na tworzenie miejsc pracy).
   

Pomoc regionalna

Pomoc regionalna zaliczana jest przez przepisy Unii Europejskiej do kategorii pomocy publicznej. Jest ona przyznawana nowym projektom inwestycyjnym, które zakładają zakup rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych związanych z:

 • Założeniem nowego przedsiębiorstwa,
 • Ekspansją istniejącego przedsiębiorstwa,
 • Dywersyfikacją asortymentu produktów istniejącego przedsiębiorstwa,
 • Wprowadzeniem znaczących zmian w procesie produkcyjnym istniejącego przedsiębiorstwa.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują grunty, budynki, urządzenia i maszyny, a wartości niematerialne odnoszą się do aktywów powstałych z transferu technologii poprzez nabycie patentów, licencji, know-how lub wiedzy nieopatentowanej.

Projekty inwestycyjne, które dotyczą wymiany (odtworzenia) aktywów nie kwalifikują się do uzyskania pomocy regionalnej.

Wartość pomocy regionalnej zależy od poziomu wydatków związanych z inwestycją i jest wyliczana na podstawie:

 • nakładów kapitałowych poniesionych na projekt inwestycyjny lub
 • dwuletniego kosztu zatrudnienia odpowiadającego stanowiskom stworzonym w ramach inwestycji (płace brutto i ubezpieczenie społeczne). Liczba utworzonych miejsc pracy jest obliczana jako wzrost zatrudnienia netto w porównaniu do średniej z ostatnich 12 miesięcy.

Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc zarówno na podstawie kosztów związanych z zatrudnieniem, jak i nakładów kapitałowych, jeżeli suma kosztów kwalifikowanych nie przekroczy maksymalnego poziomu pomocy możliwej do przyznania.

Maksymalny poziom zachęt, jakie może otrzymać projekt inwestycyjny określa regionalna intensywność pomocy zdefiniowana w mapie pomocy regionalnej. Maksymalna intensywność pomocy regionalnej jest wyrażona w procentowej wartości kwalifikowanych kosztów (kosztów projektu). Całkowita suma przyznanych zachęt nie może przekroczyć wartości kosztów kwalifikowanych pomnożonych przez wskaźnik intensywności regionalnej. Pułapy pomocy dla poszczególnych regionów podano poniżej:

 

 

mapa-pomocy-regionalnej-2014_PL_NEW

 

Mapa pomocy regionalnej 2014-2020.

Wskaźnik intensywności pomocy regionalnej dla Wrocławia i Dolnego Śląska w latach 2014 – 2020 wynosi 25%.

Zakres pomocy regionalnej

Inwestor może ubiegać się o wszystkie formy pomocy regionalnej. Jednakże istnieje górny pułap wysokości pomocy, która może być przyznana.

Maksymalna wysokość pomocy regionalnej nie może przekraczać iloczynu kosztów kwalifikowanych i wskaźnika intensywności pomocy regionalnej dla danego województwa. Sprawia to, że maksymalny poziom pomocy regionalnej różni się między województwami i pozwala przyciągnąć inwestorów słabiej rozwiniętym rejonom.

Przykład – wykorzystanie różnych form zachęt inwestycyjnych

pomoc regionalna

W przypadku dużych projektów inwestycyjnych, których wartość przekracza 50 milionów EUR, maksymalna wartość pomocy publicznej jest wyrażona formułą:

Maksymalna pomoc = Wskaźnik intensywności pomocy regionalnej (%) × (50 + 0.5 × A + 0.34 × B)

gdzie:

A = koszty kwalifikowane w przedziale od 50 do 100 mln EUR

B = wartość kosztów kwalifikowanych powyżej 100 mln EUR

Efekt zachęty

Pomoc publiczna jest przyznawana tylko projektom inwestycyjnym, które spełniają warunki efektu zachęty. Warunki te wymagają od inwestora wniesienia wniosku o udzielenie pomocy publicznej jeszcze przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego. We wniosku przedsiębiorca powinien wyjaśnić, w jaki sposób przyznanie pomocy zmieni jego zachowanie poprzez zaangażowanie w dodatkową działalność, która nie zostałaby podjęta bez pomocy, albo zostałaby podjęta w ograniczonym zakresie bądź w innym miejscu. Inwestor musi tu wykazać, jak wyglądałaby sytuacja, w której nie otrzymałby on pomocy.

Dodatkowo w przypadku dużych przedsiębiorstw inwestor musi wykazać, że przyznana pomoc zostanie przeznaczona na inwestycję początkową, która zapoczątkuje nową działalność gospodarczą na danym obszarze, albo na zróżnicowanie działalności istniejących zakładów w kierunku nowych produktów lub innowacyjnych procesów.

Warunki związane z cyklem życia projektu inwestycyjnego

Bez względu na formę pomocy publicznej inwestor musi dotrzymać wymogów w zakresie trwałości projektu inwestycyjnego. Duże firmy muszą utrzymywać działalność przez co najmniej 5 lat po zakończeniu projektu inwestycyjnego, a MŚP muszą utrzymać inwestycję przez co najmniej 3 lata. Utrzymanie inwestycji dotyczy własności środków trwałych (dopuszczalne są odtworzenia majątku, o ile będą niosły ze sobą zasadniczą zmianę technologii produkcji albo dywersyfikację asortymentu) oraz stworzonych miejsc pracy. Ten sam okres dotyczy inwestycji, w której przyznano pomoc na pokrycie kosztów zatrudnienia – duże przedsiębiorstwa muszą utrzymać stanowiska pracy przez co najmniej 5 lat od ich utworzenia, a okres ten dla MŚP wynosi 3 lata. Dodatkowo, nowe stanowiska pracy powinny być stworzone w ciągu 3 lat od zakończenia inwestycji.

Określanie wielkości przedsiębiorstwa

Warunki pomocy regionalnej zależą od kategorii, do której zalicza się przedsiębiorstwo ubiegające się o wsparcie. Wyróżnia się cztery kategorie przedsiębiorstw: mikro, małe, średnie i duże. Kategoryzacja ta bazuje na wartości aktywów, rocznych obrotach i liczbie pracowników przedsiębiorstwa, włączając w to firmy powiązane. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 800/2008 z 6 sierpnia 2008 (Dz.U. L 214/3).

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Roczny obrót

(miliony EUR)

Suma bilansowa

(miliony EUR)

Duże

ponad 250

ponad 50

ponad 43

Średnie

< 250

≤ 50

≤ 43

Małe

< 50

≤ 10

≤ 10

Mikro

< 10

≤ 2

≤ 2

Źródło: PAIiIZ
 

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Dodatkowe informacje – aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące pomocy publicznej i wymaganych dokumentów proszę pobrać naszą publikację Doing Business in Poland lub skontaktować się z naszym zespołem.