Granty rządowe

Program wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 jest systemem, w którego ramach inwestorzy realizujący nowe inwestycje mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację planowanych projektów. Granty w ramach programu są przyznawane na podstawie umowy między Ministrem Gospodarki a inwestorem, która reguluje warunki i zasady wypłacania środków. Granty są wypłacane proporcjonalnie do poziomu realizacji projektu inwestycyjnego, ujętych w umowie o grant jako zobowiązanie inwestora.

W Unii Europejskiej granty rządowe jako wsparcie ad hoc, są sklasyfikowane jako pomoc publiczna i muszą być zaakceptowane przez Komisję Europejską, chyba że są jedynie uzupełnieniem regionalnej pomocy inwestycyjnej (takiej jak zwolnienia z podatków w Specjalnych Strefach Ekonomicznych) która nie przekracza poziomu dopuszczalnej pomocy dla danej inwestycji, określonej w mapie pomocy regionalnej.

Program jest przeznaczony w pierwszej kolejności dla inwestycji w sektorach o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki (priorytetowych), takich jak:

 • Sektor motoryzacyjny (w szczególności produkcja nadwozi samochodowych, naczep, części i akcesoriów samochodowych, jak również silników),
 • Sektor elektroniczny – komputery, radia, telewizory i technologie telekomunikacyjne, chipy i podzespoły (w szczególności dla motoryzacji, energetyki, AGD i sektora wojskowego),
 • Sektor lotniczy – produkcja kadłubów, części samolotowych, produkcja akcesoriów i silników, naprawa samolotów i usługi konserwacji,
 • Biotechnologia – w szczególności do celów przemysłowych i medycznych,
 • Nowoczesne usługi – IT, Outsourcing Procesów Biznesowych i telekomunikacja,
 • Badania i rozwój.

Pomoc może być także przyznana inwestycjom z innych sektorów, niż priorytetowe. Program wspiera jednak tylko inwestycje, które bez pomocy nie byłyby zrealizowane w Polsce.

Grant rządowy może zostać przyznany w odniesieniu do:

 • Kosztów zatrudnienia, związanych z nowymi tworzonymi miejscami pracy lub;
 • Kosztów, poniesionych na realizację inwestycji.

Wnioski o granty są przyjmowane przez Polską Agencję Informacji I Inwestycji Zagranicznych – PAIiIZ.

Projekt inwestycyjny może uzyskać grant, jeśli spełnia następujące warunki:

Nowe miejsca pracy

Projekt może uzyskać grant na koszty zatrudnienia jeśli:

 • Jest nową inwestycją obejmującą produkcję w priorytetowych sektorach, która ma stworzyć co najmniej 250 miejsc pracy, a koszty inwestycji wynoszą co najmniej 40 mln zł.
 • Nie jest projektem w priorytetowym sektorze, ale ma stworzyć co najmniej 200 nowych miejsc pracy, a koszty inwestycji wynoszą co najmniej 750 mln zł LUB ma stworzyć co najmniej 500 nowych miejsc pracy, a koszty inwestycji wynoszą co najmniej 500 mln zł.
 • Jest to inwestycja w sektorze nowoczesnych usług, która stworzy co najmniej 250 nowych miejsc pracy, a koszty inwestycji wynoszą co najmniej 1,5 mln zł.
 • Jest to nowa inwestycja obejmująca projekt B+R, która stworzy co najmniej 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, a koszty inwestycji wynoszą co najmniej 1,5 mln zł.

Zakres pomocy przyznanej przez w ramach grantu rządowego na koszty zatrudnienia zależy od typu inwestycji. W przypadku projektów produkcyjnych bierze się pod uwagę następujące czynniki:

 • Liczba stworzonych miejsc pracy
 • Udział pracowników z wyższym wykształceniem
 • Lokalizacja planowanej inwestycji
 • Koszty projektu
 • Sektor
 • Atrakcyjność rynkowa produkowanych dóbr

Projektom zorientowanym usługowo granty przyznawane są na podstawie na następujących czynników:

 • Liczba stworzonych miejsc pracy
 • Udział pracowników z wyższym wykształceniem
 • Lokalizacja planowanej inwestycji
 • Stopień skomplikowania świadczonych usług

Kwota wsparcia uzależniona jest od oceny projektu. W zależności od liczby punktów, jakie otrzyma projekt wsparcie waha się od 3200 – 15 600 PLN na jedno miejsce pracy.

Sektor

Nowe miejsca pracy

Minimalny koszt (PLN)

Poziom pomocy

Sektory priorytetowe

250

40 milionów

Od 3,2 tys zł do 15,6 tys zł na każde nowe miejsce pracy

Nowoczesne usługi

250

1,5 miliona

Badania i rozwój

35

1,5 miliona

Pozostałe sektory,
opcja 1

200

750 milionów

Pozostałe sektory,
opcja 2

500

500 milionów

Źródło: PAIiIZ

Nowe inwestycje

Projekt może również otrzymać wsparcie, związane z kosztami inwestycji jeśli:

 • Jest to nowa inwestycja w jednym z sektorów priorytetowych o nakładach inwestycyjnych w wysokości co najmniej 160 mln zł i stworzy co najmniej 50 miejsc pracy
 • Nie jest projektem ze sektora priorytetowego, ale ma stworzyć co najmniej 200 miejsc pracy i o nakładach inwestycyjnych w wysokości co najmniej 750 mln zł LUB stworzyć 500 nowych miejsc pracy i o nakładach inwestycyjnych w wysokości co najmniej 500 mln zł
 • Jest to nowa inwestycja obejmująca projekty B+R, która stworzy co najmniej 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem i o nakładach inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 mln zł.

W przypadku nowych inwestycji, granty rządowe zależą od liczby wykreowanych miejsc pracy, wydatków inwestycyjnych na jednego pracownika i lokalizacji inwestycji. Kwota dotacji uzależniona jest od oceny projektu. W zależności od liczby punktów, jakie otrzyma projekt, wsparcie waha się od 2 do nawet 7,5 % wartości nakładów inwestycyjnych.

Sektor

Nowe miejsca pracy

Koszty kwalifikowane nowej inwestycji (PLN)

Poziom pomocy (dotacja pieniężna)

Sektory priorytetowe

50

160 millinów

2 – 7,5% kwalifikowanych kosztów (nakładów inwestycyjnych)

Pozostałe sektory,
opcja 1

200

750 milionów

Pozostałe sektory,
opcja 2

500

500 milionów

Badania i rozwój

35

10 milionów

Źródło: PAIiIZ

 

Procedura

Aby uzyskać grant inwestor musi przejść kilka kroków:

 1. Złożenie standardowego formularza dotyczącego inwestycji dostępnego na stronie PAIiIZ
 2. PAIiIZ dostarcza Ministrowi Gospodarki rekomendację
 3. PAIiIZ informuje inwestora o rekomendacji
 4. Inwestor podejmuje decyzję czy zaakceptować ofertę grantu
 5. Jeśli warunki oferty zostaną zaakceptowane, inwestor zwraca się do Ministra Gospodarki o list intencyjny dla rozpoczęcia inwestycji
 6. Minister wysyła list intencyjny do inwestora zezwalający na rozpoczęcie inwestycji
 7. Minister Gospodarki podpisuje umowę z inwestorem dotyczącą przyznanej pomocy

Procedura uzyskiwania grantów może być dłuższa, jeśli inwestor ubiega się o pomoc z więcej niż dwóch źródeł pomocy regionalnej (jak granty rządowe i zwolnienie z podatku ICT lub współfinansowanie z UE).

Jak możemy pomóc?

Dodatkowe informacje – aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące grantów rządowych prosimy o skontaktowanie się z naszym zespołem.