Zakładanie firmy

Inwestor zagraniczny, który chce rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, w zależności od wyboru rodzaju działalności, powinien wziąć pod uwagę regulacje ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) i ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (dalej u.o.d.g.).
 

Inwestorzy zagraniczni:

 • z państw członkowskich UE,
 • z państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron EOG nienależących do UE (Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria),
 • z państw niebędących stronami umowy o EOG (np. Rosja, Ukraina), które na podstawie odrębnych umów z UE i jej państwami członkowskimi mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości,

mogą prowadzić działalność na takich samych zasadach i w takich samych formach jak obywatele Polski z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form prawnych  - Formy prawne prowadzenia działalności.
 

Przedsiębiorstwa i osoby zagraniczne:

 •  będące osobami prawnymi,
 •  lub jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej,

które nie mają siedziby na terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego są ograniczone w wyborze form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce do:

 • spółki komandytowej
 • spółki komandytowo-akcyjnej,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • spółki akcyjnej,

ponadto mogą być także udziałowcami i akcjonariuszami wyżej wymienionych spółek, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Ponadto spółki zagraniczne mogą prowadzić w Polsce działalność w ramach oddziału lub utworzyć przedstawicielstwo dla celów marketingowych.

Inwestorzy zagraniczni, tak samo jak polscy, aby podjąć pewnego rodzaju działalności muszą uzyskać koncesje lub zezwolenia. Przykładowo koncesję trzeba uzyskać przed podjęciem działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej, czy działalnością górniczą. Zezwolenie natomiast trzeba uzyskać przed podjęciem np. działalności związanej z gospodarowaniem odpadami.

 

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Dodatkowe informacje – skontaktuj się z nami jeżeli masz pytania co do zakładania działalności gospodarczej w Polsce.
 • Wybór optymalnej formy prawnej – jesteśmy gotowi udzielić Państwu praktycznych rad oraz wstępnego wsparcia w procesie zakładania spółki.
 • Kontakt z instytucjami – skontaktuj się z nami celem uzyskania danych kontaktowych do instytucji zaangażowanych w proces zakładania działalności gospodarczej.
 • Wsparcie w procedurach administracyjnych – zespół Invest in Wrocław jest gotowy udzielić Państwu wsparcia w uzyskiwaniu pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.