Porównanie najczęstszych form prawnych

Przedmiot działalności każdej z najczęściej wykorzystywanych form prawnych jest w zasadzie nieograniczony. Jednakże prowadzenie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego może nastąpić wyłącznie w zakresie zgodnym z przedmiotem działalności inwestora zagranicznego. W pozostałym zakresie prowadzenie działalności może zostać ograniczone uzyskaniem zezwolenia czy koncesji.

  1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
Umowa: w formie aktu notarialnego
Kapitał zakładowy:      minimalny 5 000 PLN
Wartość udziału:  minimalny 50 PLN
Wkład: pieniężny i niepieniężny

Rada Nadzorcza:

fakultatywnie, obowiązkowa, gdy kapitał ponad 500.000 PLN oraz 25 wspólników
Władze Spółki: najwyższą władzą jest Zgromadzenie Wspólników
Reprezentacja: Zarząd (składający się przynajmniej z 1 członka) – zgodnie z zasadami k.s.h. albo określonymi w umowie spółki
Odpowiedzialność: spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, zwyczajowo wspólnicy nie odpowiadają
Opodatkowanie:   CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości
Księgowość: księgi rachunkowe

  

  1. Spółka akcyjna:
Statut:  w formie aktu notarialnego
Kapitał zakładowy:     minimalny 100 000 PLN
Wartość udziału:  minimalny 1 grosz
Wkład: pieniężny i niepieniężny
Rada Nadzorcza: obowiązkowa
Władze Spółki:  Walne Zgromadzenie
Reprezentacja:      Zarząd (składający się co najmniej z 3 członków)
Odpowiedzialność:     spółka odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, bez ograniczeń, akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki
Opodatkowanie:   CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości
Księgowość:  księgi rachunkowe

  

  1. Spółka komandytowa:
Umowa:  w formie aktu notarialnego
Kapitał zakładowy:     brak wymogów co do wkładu minimalnego
Wartość udziału:  minimalny 1 grosz
Wkład: pieniężny, niepieniężny, praca
Rada Nadzorcza: brak
Władze Spółki:  może być reprezentowana wyłącznie przez komplementariusza, komandytariusz może reprezentować spółkę, jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnikiem
Reprezentacja:      Zarząd (składający się co najmniej z 3 członków)
Odpowiedzialność:     komplementariusz bez ograniczeń, komandytariusz ma ograniczoną odpowiedzialność (oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności obowiązkowo w umowie spółki – suma  komandytowa), ale jeżeli jego nazwisko lub nazwa komandytariusza jest w nazwie spółki – odpowiada bez ograniczeń
Opodatkowanie:   brak podwójnego opodatkowania – dochód i koszty uzyskania przychodu spółki deklarowane są jedynie przez jej wspólników, ale spółka musi opłacać inne podatki VAT, PCC, podatek od nieruchomości
Księgowość:  księgi rachunkowe

 

  1. Spółka komandytowo – akcyjna:
Umowa:  w formie aktu notarialnego
Kapitał zakładowy:     minimalny 50 000 PLN
Wartość udziału:  minimalny 1 grosz
Wkład: pieniężny i niepieniężny
Rada Nadzorcza: fakultatywnie, a obowiązkowo, gdy liczba akcjonariuszy przekracza 25 osób
Reprezentacja:      może być reprezentowana wyłącznie przez komplementariusza, akcjonariusz może reprezentować spółkę, jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnikiem
Odpowiedzialność:     komplementariusz bez ograniczeń, akcjonariusz nie odpowiada za zobowiązania spółki, ale jeśli jego nazwisko lub nazwa jest w nazwie spółki – odpowiada bez ograniczeń
Opodatkowanie:   brak podwójnego opodatkowania – dochód i koszty uzyskania przychodu spółki deklarowane są jedynie przez jej wspólników (przy czym akcjonariusza dopiero w momencie wypłaty dywidendy), ale spółka musi opłacać inne podatki VAT, PCC, podatek od nieruchomości
Księgowość: księgi rachunkowe

 

  1. Oddział:
Uchwała:  zatwierdzająca ustanowienie oddziału zgodnie z prawem obowiązującym w państwie siedziby głównej
Nazwa:     posługiwanie się nazwą spółki macierzystej uzupełnioną polskim tłumaczeniem jej formy prawnej i dopiskiem „oddział w Polsce” jest obowiązkowe
Reprezentacja:      może być reprezentowana wyłącznie przez komplementariusza, akcjonariusz może reprezentować spółkę, jeżeli zostanie ustanowiony pełnomocnikiem
Opodatkowanie:   podatnikiem CIT i VAT jest przedsiębiorca zagraniczny opłacając podatek od części przychodów osiągniętych w Polsce przez ten Oddział
Księgowość:  prowadzenie oddzielnej ewidencji księgowej w języku polskim jest obowiązkowe

 

Jak możemy Państwu pomóc:

  • Dodatkowe informacje – skontaktuj się z nami jeżeli masz pytania co do zakładania działalności gospodarczej w Polsce.
  • Wybór optymalnej formy prawnej – jesteśmy gotowi udzielić Państwu praktycznych rad oraz wstępnego wsparcia w procesie zakładania spółki.
  • Kontakt z instytucjami – skontaktuj się z nami celem uzyskania danych kontaktowych do instytucji zaangażowanych w proces zakładania działalności gospodarczej.
  • Wsparcie w procedurach administracyjnych – zespół Invest in Wrocław jest gotowy udzielić Państwu wsparcia w uzyskiwaniu pozwoleń oraz decyzji administracyjnych.