Kształcenie

Edukacja w Polsce

System oświaty w Polsce

Nauka w Polsce jest obowiązkowa od 6 do 18 roku życia. Edukacja w szkołach publicznych jest bezpłatna, funkcjonują też jednak szkoły prywatne.

Przedszkole

Przedszkola przyjmują dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia.  Do ukończenia 5 roku życia decyzja o zapisaniu dziecka do przedszkola należy do rodziców. Obowiązkowo każde dziecko musi przystąpić do tak zwanego „rocznego przygotowania przedszkolnego” (potocznie nazywanego „zerówką”).

Szkoła podstawowa

W wieku 6 lat dzieci rozpoczynają sześcioletnią naukę w szkole podstawowej. (od 1 września 2015 roku obowiązkiem szkolnym objęte zostaną wszystkie sześciolatki) W klasach I-III nie ma podziału na przedmioty (tzw. „kształcenie zintegrowane”) i zajęcia prowadzone są przez jednego nauczyciela-wychowawcę. To czas poznawania zasad panujących w szkole, nauki czytania i pisania. W klasach IV-VI nauczanie prowadzone jest już w podziale na poszczególne przedmioty. W szóstej klasie Centralna Komisja Edukacyjna organizuje sprawdzian poziomu wiedzy oraz umiejętności uczniów. Sprawdzian ten służy głównie celom informacyjnym. Jego wyniki nie mają wpływu na ukończenie szkoły podstawowej i przyjęcie do gimnazjum publicznego. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu dziecka do konkretnego gimnazjum ważnym kryterium jest jego miejsce zamieszkania – obowiązuje rejonizacja.

Gimnazjum

Nauka w gimnazjum trwa trzy lata. Do gimnazjum uczęszczają uczniowie w wieku  13-16 lat. Kształcenie na tym etapie ma charakter ogólny i zakończone jest egzaminem gimnazjalnym, który składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej (poziom podstawowy – obowiązkowy dla wszystkich zdających, poziom rozszerzony – obowiązkowy tylko dla tych, którzy danego języka uczą się od szkoły podstawowej). Nie wyznaczono limitu punków niezbędnego do zdania egzaminu, jednak jego wynik może zaważyć o przyjęciu dziecka do konkretnej szkoły ponadgimnazjalnej.

Szkoły ponadgimnazjalne

Szkoły ponadgimnazjalne różnią się programem nauczania, czasem trwania nauki oraz rodzajem egzaminu kończącego ten etap edukacji.  Uczeń ma do dyspozycji następujące rodzaje szkół:

 • zasadnicza szkoła zawodowa (16-18/19 lat) – absolwenci uzyskują dyplom zawodowy potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe. Absolwenci mogą kontynuować kształcenie w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz uzyskiwać dodatkowe kwalifikacje zawodowe na kwalifikacyjnych kursach zawodowych;
 • trzyletnie liceum ogólnokształcące (16-19 lat) zakończone egzaminem maturalnym, świadczącym o zdobyciu wykształcenia średniego. Każdy uczeń jest zobowiązany do przystąpienia do matury z języka polskiego, matematyki i jednego języka obcego, ponadto wybiera przedmioty na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Niektóre szkoły oferują klasy dwujęzyczne, umożliwiając uczniom przystąpienie do matury międzynarodowej;
 • czteroletnie technikum (16-20 lat) zakończone egzaminem zawodowym. Oferuje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Po technikum uczeń może zdobyć tytuł technika;
 • trzyletnie szkoły specjalne przysposabiające do pracy uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Po zakończeniu szkoły uczniowie otrzymują świadectwo potwierdzające przysposobienie do pracy.

Szkoły policealne

Szkoły policealne stanowią dopełnienie edukacji na poziomie średnim zawodowym. Nauka trwa w nich maksymalnie 2,5 roku.

Studia wyższe

Na polskich uczelniach obowiązuje system boloński, na który składają się:

 • trzyletnie studia I stopnia (zawodowe) zakończone tytułem licencjata i/lub inżyniera,
 • dwuletnie studia II stopnia (magisterskie) zakończone nadaniem tytułu magistra lub równorzędnego (lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii),
 • studia magisterskie (jednolite) pięcioletnie (np. prawo, psychologia, kierunek lekarski),
 • studia III stopnia (doktoranckie).

Edukacja w województwie dolnośląskim

Świadectwem dostępności pracowników o wysokich kwalifikacjach jest oferta edukacyjna regionu. Województwo dolnośląskie to jeden z najważniejszych ośrodków edukacyjnych w Polsce, zarówno pod względem liczby kształcących się tu osób, jak i pod względem jakości zdobywanej tu przez młodych ludzi wiedzy. LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej znalazło się w pierwszej dziesiąte ogólnopolskiego rankingu szkół średnich „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”.

Kluczową rolę w kształceniu wyższym na Dolnym Śląsku odgrywają: Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Medyczna oraz Uniwersytet Ekonomiczny. Większość młodych ludzi z okolic Wrocławia po ukończeniu szkół ponadgimnazjalnych, przenosi się do stolicy regionu.

Szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne

W roku szkolnym 2013/2014 w województwie dolnośląskim kształciło się ponad 147 tys. uczniów szkół podstawowych, blisko 78 tys. uczniów szkół gimnazjalnych oraz blisko 84 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Największą popularnością wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych cieszyły się licea ogólnokształcące oraz technika.

Tabela 1. Liczba szkół podstawowych, średnich i zawodowych (rok szkolny 2013/2014*)

Liczba szkol_PL

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
* bez szkół dla dorosłych
Źródło: Opracowanie własne HRK S.A na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych.
 

Tabela 2. Uczniowie szkół podstawowych, średnich i zawodowych (rok szkolny 2013/2014*)

Liczba szkol_PL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik

* bez szkół dla dorosłych
Źródło: Opracowanie własne HRK S.A na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych.
 
Szkoły międzynarodowe

Rodzice, którzy chcą kształcić swoje dzieci w innym języku niż język polski mogą skorzystać z oferty licznych we Wrocławiu szkół międzynarodowych oraz z bogatej oferty dwujęzycznych szkół  podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących. Oprócz angielskiego i niemieckiego, językiem wykładowym w tych szkołach może być język hiszpański, francuski lub włoski.

1. British International School of Wrocław

 • Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum
 • Język wykładowy: angielski

logo_bpccecis-logo-small    cie_logo_strap 
 

 

 

 

  

2. Wrocławska Szkoła Międzynarodowa – Wrocław International School (WIS)

 • Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum
 • Język wykładowy: angielski

 

IBLogo_small

int_school_council_logo2_small

  ecis-logo-small

 

 

 

3. International School of EKOLA

 • Szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum
 • Język wykładowy: angielski

IBLogo_small

 

 

 

 

4. The Polish-German Primary School

 • Szkoła podstawowa
 • Język wykładowy: niemiecki
 • Szkoła wspierana w ramach międzyregionalnej współpracy Dolnego Śląska z Saksonią

Szkoły publiczne z akredytacją IBO:

 • Gimnazjum dwujęzyczne nr 26 – IB Middle Years Programme
 • Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu – IB Diploma Programme

Dyplom IB daje takie same uprawnienia jak polskie świadectwo maturalne – pozwala ubiegać się o przyjęcie na studia wyższe. Więcej informacji o programach edukacyjnych International Baccalaureate Organization na  www.ibo.org.

Szkolnictwo wyższe

Więcej informacji znajdą Państwo w dziale Uniwersytety i studenci

 

Partnerem sekcji jest firma HRK       HRK_jpg