Populacja

People_1Wrocław jest jednym z największych ośrodków miejskich w Polsce i z liczbą 631 188 mieszkańców zajmuje czwarte miejsce na liście największych polskich miast. Wysoka liczba osób w wieku produkcyjnym (420 646), stały wzrost wykształcenia mieszkańców oraz wysoka liczba studentów (143 000) wpływają na duży potencjał społeczny miasta i tutejszego rynku pracy.

Wraz z przyległymi gminami Wrocław tworzy Aglomerację Wrocławską, zamieszkałą przez ponad milion mieszkańców, co stanowi jedną trzecią mieszkańców całego województwa dolnośląskiego (2 914 362).

 

Ludność miast 2012

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Wrocławia, w mieście zameldowanych jest ok. 3,7 tys. obcokrajowców. Najliczniej reprezentowane są: Ukraina, Niemcy, Włochy, Korea Południowa, Białoruś i Rosja. W ostatnich latach notowany jest zwiększony napływ obcokrajowców z krajów Europy Południowej, przede wszystkim Włoch i Hiszpanii.

Bezrobocie we Wrocławiu wynosiło na koniec II kwartału 2013 5,8% i było zdecydowanie niższe od średniej krajowej (13,2%). Dla aglomeracji wrocławskiej stopa bezrobocia wyniosła w tym okresie 5,4%. Średnie wynagrodzenie miesięczne brutto we Wrocławiu wyniosło na koniec 2012r. 3 923,93 PLN, co stanowiło 104,8% w relacji do średniego poziomu wynagrodzenia w całym kraju, a PKB per capita we Wrocławiu wyniosło w 2012r. 12 581 € plasując Wrocław w czołówce najsilniejszych gospodarczo miast w Polsce.

Przyrost naturalny Wrocławia wyniósł w 2012r. -0,057%.

 

Liczba mieszkańców Wrocławia ogółem 631 188
Gęstość zaludnienia Wrocławia os./1km2 2 160
Liczba mieszkańców aglomeracji wrocławskiej ogółem 1 118 387
Liczba mieszkańców Dolnego Śląska 2 914 362
Liczba mieszkańców Wrocławia w wieku produkcyjnym (15-59 lat) 420 646
Liczba mieszkańców aglomeracji w wieku produkcyjnym (15-59 lat) 811 325
Liczba mieszkańców Dolnego Śląska w wieku produkcyjnym (15-59 lat) 1 975 484
Prognoza liczby mieszkańców Wrocławia w 2020 r. ogółem 622 803
Prognoza liczby mieszkańców aglomeracji w 2020 r. ogółem 1 185 867
Prognoza liczby mieszkańców Dolnego Śląska w 2020 r. ogółem 2 799 853
Przyrost naturalny we Wrocławiu ogółem -0,057% / 361 osób
Przyrost naturalny w aglomeracji ogółem +0,063% / 707 osób
Przyrost naturalny na Dolnym Śląsku ogółem -0,11% / -3 207 osób
Liczba studentów szkół wyższych we Wrocławiu ok. 143 000

Źródło: GUS 2013