Dane o bezrobociu

W marcu 2015 roku w województwie dolnośląskim zarejestrowanych było blisko 125 tys. bezrobotnych, a stopa bezrobocia miała wartość 10,8%, z kolei poziom bezrobocia notowany dla całej Polski wyniósł 11,7%.

Lokalne zróżnicowanie bezrobocia

Bezrobocie w województwie dolnośląskim jest przestrzennie zróżnicowane. Z jednej strony mamy Wrocław, stolicę regionu, gdzie stopa bezrobocia utrzymuje się na poziomie 4,2% (dla porównania: Warszawa – 4,3%, Katowice – 4,7%, Kraków – 5,3%). Z drugiej, powiat wałbrzyski, gdzie co czwarty mieszkaniec pozostaje bez pracy.  

Stopa bezrobocia w okolicach 11% występuje w podregionie wrocławskim oraz legnicko-głogowskim. Podregion wrocławski notuje przeciętne wskaźniki bezrobocia głównie dzięki powiatowi wrocławskiemu, na obszarze którego zamieszkuje wiele osób zatrudnionych w stolicy województwa. Z kolei na stosunkowo dobrą sytuację podregionu legnicko-głogowskiego wpływa obecność terenów inwestycyjnych Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Tabela 1. Stopa bezrobocia w poszczególnych powiatach województwa dolnośląskiego (marzec 2015 r.)

tab1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz plik

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Cechą charakterystyczną dla Polski są sezonowe wahania stopy bezrobocia: w okresie zimowym zwiększa się liczba bezrobotnych, natomiast w okresie letnim zmniejsza.

Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia

Bezrobocie w największym stopniu dotyka ludzi młodych. W I kwartale 2015 roku osoby w wieku 18-34 lata stanowiły łącznie 44% ogółu bezrobotnych. Także w samym Wrocławiu wśród bezrobotnych dominują osoby do 34 roku życia, jednak ich udział w całkowitej liczbie pozostających bez pracy jest znacznie niższy (31%).

Tabela 2. Bezrobotni według wieku oraz poziomu wykształcenia w I kwartale 2015 r. (stan na koniec kwartału)

Obraz3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Pobierz plik

Wykres 1. Bezrobotni według wieku

J1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne HRK S.A. na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Wśród bezrobotnych w woj. dolnośląskim dominują osoby, które zakończyły swoją edukację na poziomie szkoły zawodowej lub wcześniej – na poziomie gimnazjum i szkoły podstawowej. W samym Wrocławiu zwraca jednak uwagę duży odsetek bezrobotnych z wyższym wykształceniem (24,3 proc.).

Wykres 2. Bezrobotni według poziomu wykształcenia w I kwartale 2015 r.

 

Źródło: Opracowanie własne HRK S.A. na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Bezrobotni w podziale na wykonywany zawód

W województwie dolnośląskim inwestorzy mogą liczyć na wysoką podaż robotników przemysłowych i rzemieślników. W rankingu zawodów o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych absolwentów pierwsze miejsce zajmują sprzedawcy. Sporo jest też mechaników pojazdów samochodowych oraz ekonomistów.

Aktywność zawodowa

W I kwartale 2015 roku na Dolnym Śląsku aktywnych zawodowo było nieco ponad 1,2 mln osób, co stanowi 54,6% ogółu mieszkańców województwa. W tym czasie współczynnik aktywności zawodowej Polaków kształtował się na nieco wyższym poziomie – 56%. W przypadku osób z wyższym wykształceniem w województwie dolnośląskim współczynnik zatrudnienia kształtował się na poziomie 77,0%, a w całej Polsce na poziomie 76,5%. W województwie dolnośląskim w I kwartale 2015 roku pracowało ponad 1 mln osób, z których większość zatrudniona była w usługach oraz przemyśle i budownictwie.

Wśród aktywnych zawodowo w województwie dolnośląskim największą grupę stanowią osoby w wieku 30-39 lat, spośród których 93% znalazło zatrudnienie. Wśród pracujących dominują absolwenci szkół wyższych oraz absolwenci szkół policealnych i średnich zawodowych. Z kolei co trzeci aktywny zawodowo bezrobotny posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe.

Wykres 3. Struktura aktywnych zawodowo wg wykształcenia

 

g3

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne HRK S.A. na podstawie: GUS, Bank Danych Lokalnych.

Partnerem sekcji jest firma HRK       HRK_jpg