Zmiany w rejestracji do VAT od stycznia 2017 r.

Obecnie na zaawansowanym etapie legislacji jest ustawa mająca przede wszystkim poprawić ściągalność podatku VAT. Natomiast ma ona również zweryfikować listę podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni. Projekt ustawy zapowiada bowiem szereg zmian w zasadach rejestracji i wyrejestrowania podatnika VAT. Poniżej przedstawiamy część zmian regulujących tę materię.

  1. Zaostrzone przepisy dotyczące rejestracji podatników do VAT

Ustawodawca chce przede wszystkim wprowadzić narzędzia umożliwiające lepszą weryfikację podmiotów zgłaszających się do rejestru VAT i podmiotów w nim znajdujących się.

Organ podatkowy będzie miał prawo odmówić rejestrację podatnika,  jeżeli okaże się, że dane podane w zgłoszeniu rejestracyjny są nieprawdziwe, dany podmiot nie istnieje lub nie ma możliwości kontaktu z nim.

Dodatkowo organ podatkowy będzie miał możliwość wykreślenia z rejestru VAT już zarejestrowanych podmiotów. Nowe przepisy będą uprawniały Organ podatkowy do wykreślenia podmiotu z rejestru podatników VAT bez konieczności zawiadomienia od tym podatnika. Najważniejszymi nowymi przesłankami są:

  • składanie przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracji VAT, w których nie wykazano sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia,
  • wystawianie faktur lub faktur korygujących, które nie dokumentowały rzeczywistych czynności,
  • prowadzenie działalności gospodarczej wiedząc lub mając uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że uczestniczy się w procederze oszustwa lub nadużycia podatkowego mającego
  1. Usuwanie podatników z rejestru czynnych podatników z jednoczesnym pozostawieniem ich w rejestrze ze statusem podatników VAT zwolnionych

Od nowego roku Organy podatkowe mają zyskać możliwość wykreślenia z rejestru podatników VAT czynnych, którzy wykonują wyłącznie czynności zwolnione.  Jednocześnie tacy podatnicy będą pozostawiani w rejestrze ze statusem podatników VAT zwolnionych. Dotyczy to takich sytuacji, w których podatnicy wykazują w składanych deklaracjach podatkowych przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały wyłącznie sprzedaż zwolnioną na podstawie art. 43 ustawy o VAT, ale nie złożyli stosownego zgłoszenia aktualizacyjnego do urzędu skarbowego.

Powyższe nie będzie dotyczyć sytuacji, w których ze złożonych przez podatnika wyjaśnień wynikać będzie, że brak wykazanej w deklaracji sprzedaży innej niż zwolniona związany jest ze specyfiką prowadzonej działalności gospodarczej, a nie z tym, że podatnik zaprzestał dokonywać transakcji innej niż zwolniona. W takim przypadkach możliwe będzie również przywrócenie zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego, bez konieczności składania zgłoszenia.

  1. Wprowadzenie odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika.

Ustawodawca wprowadza przepisy, zgodnie z którymi pełnomocnik rejestrowanego podmiotu będzie odpowiedzialny za zaległości podatkowe nowo zarejestrowanego podatnika VAT w ciągu pierwszych 6 miesięcy od rejestracji. Odpowiedzialność pełnomocnika w tym przypadku nie przekraczałaby kwota 500.000 zł i nie będzie dotyczyła sytuacji, gdy powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podmiotu dokonującego sprzedaży w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

  1. Podwyższenie limitu zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł

Ustawodawca z dniem 1 stycznia 2017 zamierza zwiększyć limit zwolnienia podmiotowego do 200.000 zł .Dotychczas limit ten wynosi 150.000 zł. Z limitu tego będą mogli skorzystać również podatnicy, którzy:

  • osiągnęli łączną wartość sprzedaży w 2016 r. na poziomie powyżej 150.000 zł, lecz nie więcej niż 200.000 zł ;
  • rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzone działalności gospodarczej przekroczyła 150.000 zł lecz nie przekroczyła 200.000 zł.

Przestawione powyższej zasady są tylko częścią całego pakietu planowanych modyfikacji w VAT. Wprowadzone zmiany mają na celu zwiększenie przychodów budżetu państwa poprzez ograniczenie działalności podmiotów będących elementem  „karuzeli podatkowej”, tj. czynności mających na celu wyłudzenie podatku VAT.

Projekt ustawy zawiera oprócz zaprezentowanych powyżej kwestii, również inne m.in. nakłada nowe obowiązki na podatników, zmienia sposób dokonywania rozliczeń, a także zaostrza sankcje w kodeksie karnym skarbowym.

Źródło: http://www.jpweber.com

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia