Dobry czas na korzystne inwestowanie w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

W dniu 23 lipca 2013 roku Rada Ministrów zdecydowała o przedłużeniu funkcjonowania wszystkich Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) działających w Polsce o kolejnych sześć lat, tj. do dnia 31 grudnia 2026 roku. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami Strefy mogły funkcjonować do końca 2020 r. Przedłużenie istnienia SSE zostało zrealizowane poprzez zmianę wszystkich czternastu indywidualnych rozporządzeń, dotyczących każdej strefy, gdzie § 1 ust. 3 otrzymał brzmienie: „3. Strefa działa do dnia 31 grudnia 2026 r.”. Rozporządzenia zmieniające wchodzą w życie z dniem 11 września 2013 roku.

Dzięki powyższym zmianom wszyscy inwestorzy, którzy uzyskają zezwolenie po tej dacie będą mogli rozliczyć przyznane im zwolnienia z podatkowe do końca 2026 roku. Zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Gospodarki z wydłużenia okresu funkcjonowania stref skorzystać będą mogli również przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenia przed 11 września 2013 roku, nie zawierające zdefiniowanej daty zakończenia ich obowiązywania (tj. zawierające zapis o obowiązywaniu zezwolenia do końca istnienia strefy, lub też bez zapisu o zakończeniu obowiązywania zezwolenia).

Kolejną istotną informacją dla wszystkich przedsiębiorców, planujących inwestycje na terenie SSE oraz uzyskanie zezwolenia jest planowana zmiana limitów dopuszczalnej pomocy regionalnej, która najprawdopodobniej  będzie skutkować ich obniżeniem w dwunastu spośród szesnastu województw (obniżenie nie ma dotyczyć województw: Warmińsko – Mazurskiego, Podlaskiego, Lubelskiego i Podkarpackiego). W konsekwencji zmniejszeniu ulegnie dopuszczalna intensywność pomocy regionalnej, a tym samym maksymalna pula zwolnień podatkowych, możliwych do wykorzystania na podstawie wydanego zezwolenia. Projekt rozporządzenia w sprawie nowej mapy pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020 został już opublikowany (dostępna jest wersja z dnia 7 sierpnia 2013 roku). Rozporządzenie wejdzie w życie najprawdopodobniej w połowie 2014 roku, jednakże nie można wykluczyć nieznacznie wcześniejszego terminu.

aktualności - mapa pomocy regionalnej - proponowane zmiany PL

Powyższa zmiana oznacza, iż inwestorzy, którzy uzyskają zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE po wejściu w życie rozporządzenia przedłużającego funkcjonowanie strefy (a więc po 11 września 2013 roku), a przed wejściem w życie rozporządzenia w sprawie nowej mapy pomocy regionalnej, będą mogli korzystać z ulg podatkowych do 2026 roku, a ich wysokość zostanie ustalona jeszcze w oparciu o obecnie obowiązującą mapę pomocy regionalnej. Natomiast uzyskanie zezwolenia po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie nowej mapy pomocy regionalnej wiązać się będzie ze znacząco niższą pulą dostępnych zwolnień (np. w województwie dolnośląskim maksymalna intensywność pomocy zostanie obniżona z 40% do 25% kwalifikowanych kosztów inwestycji, co przy projekcie o wydatkach kwalifikowanych na poziomie 10 milionów euro zmniejszy wartość możliwych do wykorzystania ulg podatkowych z 4 do 2,5 miliona euro).

Mając na uwadze powyższe zmiany  zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, planujących inwestycje w specjalnych strefach ekonomicznych do przeanalizowania swoich zamierzeń pod kątem potencjalnej maksymalizacji korzyści podatkowych. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE nie jest zobowiązany do rozpoczęcia inwestycji niezwłocznie po uzyskaniu zezwolenia.

Prosimy o kontakt z zespołem Invest in Wrocław, jeżeli pragną Państwo uzyskać szersze informacje co do możliwości optymalnego wykorzystania zmian w wyżej omawianych przepisach.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia