Inne formy pomocy

Oprócz Funduszy UE dystrybuowanych w państwach członkowskich, dostępne są również środki zarządzane bezpośrednio z Brukseli, w tym m.in.:

 • Program Horyzont 2020 który ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa, itp. (budżet: 80 mld euro);
 • Program COSME który ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał (budżet: 2,3 mld euro);
 • Program „Łącząc Europę” będzie najważniejszym instrumentem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (budżet: 33 mld euro);
 • Program Erasmus+ ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie (budżet: 15 mld euro);
 • Program Kreatywna Europa oferuje wsparcie dla europejskiej kultury, kina, telewizji, muzyki, literatury, teatru, dziedzictwa kulturowego i innych powiązanych dziedzin (budżet: 1,5 mld euro).

Oprócz opisanych wcześniej ogólnych programów i zachęt, dla projektów inwestycyjnych można pozyskać wsparcie także w innych formach:

Instrumenty wspierania rynku pracy:

 • związane z aktywizacją zawodową, m.in.: dodatek aktywizacyjny, Program Aktywizacja i Integracja, zlecanie działań aktywizacyjnych, świadczenie aktywizacyjne po przerwie związanej z wychowaniem dziecka.
 • refundacje składek na ubezpieczenia społeczne, w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego;
 • zwrot części kosztów zatrudnienia pracownika przy pracach interwencyjnych, na podstawie umowy zawartej ze starostą;
 • możliwość utworzenia miejsc odbywania stażu – instrument wsparcia polegający na wypłacie bezrobotnemu stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych w zamian za odbycie stażu u przedsiębiorcy w celu przyuczenia do zawodu;
 • premia z tytułu realizacji zawartej ze starostą umowy, dotycząca praktycznego przygotowania dorosłych do wykonywania konkretnego zawodu lub przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo egzaminu czeladniczego;
 • granty na utworzenie nowych stanowisk pracy w formie telepracy;
 • pożyczki na utworzenie stanowisk pracy oraz pożyczek na podjęcie działalności gospodarczej.

Zachęty podatkowe na prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej:

 • ulga na prace B+R obowiązuje od 01.2016r. Jej celem jest pobudzenie aktywności własnej przedsiębiorstw działających w kraju, dzięki czemu, oprócz samej innowacyjności zwiększą się także kompetencje krajowych ekspertów. System wspiera lokalizację działalności badawczej na terenie kraju, natomiast nie wspiera importu technologii. Koszty będą kwalifikowane w roku ich poniesienia, bez względu na to czy projekt trwa, czy już się zakończył. Z rozwiązania mogą skorzystać firmy, które już prowadzą projekty badawcze, a dodatkowo proponowane rozwiązanie nie spowoduje sztucznego dzielenia projektów badawczych.

Nowelizacja ustawy (Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności) wprowadza od 01.01.2017 r. cztery zasadnicze i korzystne dla podatników zmiany w uldze podatkowej na działalność B+R:

 • wzrost stawki ulgi B+R;
 • wprowadzenie mechanizmu refundacji;
 • wydłużenie okresu rozliczenia ulgi B+R w przyszłości;
 • poszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych.

Dotacje na szkolenia (Krajowy Fundusz Szkoleniowy):

Są to środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Jego celem jest dostosowanie umiejętności osób pracujących do wymogów rynkowych. Zwiększenie inwestycji w kadry powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

Maksymalna wysokość przyznanych środków na pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa. W przypadku mikroprzedsiębiorstw (mniej niż 10 pracowników), starosta możne sfinansować aż 100 proc. poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia. To oznacza, że maksymalnie można otrzymać ponad 11 tys. zł. Pozostałe przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości 80 proc. poniesionych kosztów, znów do wysokości 300 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Dotacje i granty z Funduszy Norweskich i Funduszy EOG:

Są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein 16 państwom członkowskim Unii Europejskiej. Głównymi celami funduszy norweskich i funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Dotacje i preferencyjne pożyczki na ochronę środowiska ze źródeł krajowych: 

Gospodarka odpadami, efektywność energetyczna – są to środki rozdysponowywane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucje te oferują dotacje oraz preferencyjne pożyczki na inwestycje proekologiczne związane m.in. z ochroną i zrównoważonym gospodarowaniem zasobami wodnymi, racjonalnym gospodarowaniem odpadami i ochroną powierzchni ziemi, ochroną atmosfery, ochroną różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów, wspieraniem działalności monitoringu środowiska, edukacją ekologiczną.

Artykuł opracowany we współpracy z:

SAS-New-Logo-RGB-72ppi-small-kopia

SAS Advisors świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania preferencyjnego finansowania ze środków publicznych (Fundusze UE, środki krajowe, fundusze brukselskie). Portfolio zrealizowanych projektów obejmuje przedsięwzięcia z zakresu B+R (opracowanie nowej technologii, zakup infrastruktury B+R) oraz projekty inwestycyjne (wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych / nowych produktów). Doradcy SAS Advisors pozyskali dotychczas ponad 1,6 mld PLN dofinansowania zarówno dla międzynarodowych koncernów, jak i polskich przedsiębiorców.

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Dodatkowe informacje– prosimy o kontakt w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dostępnego wsparcia z innych programów.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia