Nowa ustawa o cudzoziemcach

Od 1 maja 2014 r zacznie obowiązywać nowa ustawa o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013r. poz. 1650), która zmienia m.in. zasady udzielania zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemca (poprzednio „zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony”). Nowe przepisy wprowadzają do polskiego porządku prawnego regulacje unijne Ustawa uchyla dotychczasową ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), której przepisy, w związku z wielokrotnym nowelizowaniem, stały się nieczytelne.

Istotną nowością jest wprowadzenie jednego zezwolenia – jednocześnie na pobyt oraz na pracę. Obecnie pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego, o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie zostanie jednak zlikwidowana.

Zezwolenie na pobyt czasowy będzie udzielane:

  • ze względu na pracę (jako łączne zezwolenie na pobyt i na pracę);
  • w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
  • w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
  • w celu kształcenia się na studiach;
  • w celu prowadzenia badań naukowych;
  • członkom rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom rodzin cudzoziemców;
  • cudzoziemcom będącym ofiarami handlu ludźmi;
  • ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
  • ze względu na inne okoliczności.

Zezwolenie na pobyt czasowy będzie wydawane na maksymalnie 3 lata (obecnie 2 lata) a cudzoziemiec będzie mógł złożyć wniosek o zezwolenie nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu. Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie i nie będzie zawierał braków lub braki zostaną uzupełnione, cudzoziemiec może legalnie przebywać w Polsce aż do dnia wydania decyzji. W obecnym brzmieniu ustawy, legalny pobyt cudzoziemca po ustaniu ważności dokumentu uprawniającego go do pobytu (wiza lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony) był możliwy, jeżeli wniosek o zezwolenie został złożony nie później niż na 45 dni przed upływem legalnego pobytu.

Kolejna istotna zmiana dotyczy obowiązku osobistego składania wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przez cudzoziemca. Jeżeli wniosek nie zostanie złożony osobiście, organ wezwie cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Ten sam obowiązek dotyczy małoletnich cudzoziemców, którzy ukończyli 6 lat. Dotychczasowa ustawa nie przewidywała ograniczeń co do działania pełnomocnika podczas składania wniosku. Wskazana zmiana z pewnością związana jest także z nowo wprowadzonym obowiązkiem pobrania odcisków linii papilarnych cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Nowością w nowej ustawie o cudzoziemcach jest zlikwidowanie obowiązku przedkładania w procedurze wydawania zezwolenia na pobyt czasowy dokumentu potwierdzającego prawo do lokalu, który zamieszkuje – aktu notarialnego potwierdzającego własność lub też umowy najmu. W ramach nowej procedury cudzoziemiec będzie jedynie obowiązany do wykazania, iż ma zapewnione na terenie Polski miejsce zamieszkania.

Do postępowań administracyjnych niezakończonych do dnia wejścia w życie nowej ustawy o cudzoziemcach decyzją ostateczną i wszczętych przed tym dniem będą stosowane dotychczasowe przepisy.

 

Izabela Niemotko
Senior Associate, Radca Prawny
JP Weber
+48 (71) 36 99 543
I.Niemotko@jpweber.com

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia