Nabycie nieruchomości

Nieruchomości są definiowane w polskim prawie jako grunty, budynki na gruntach oraz mieszkania. Prawa do nieruchomości na cele inwestycyjne mogą nabyte dla celów inwestycyjnych w następujących formach:

  • Własność;
  • Użytkowanie wieczyste (wyjątkowa forma polskiego systemu prawnego – patrz poniżej);
  • Inne prawa, takie jak służebność, wynajem lub użytkowanie.

Wszystkie umowy sprzedaży związane z własnością i wieczystym użytkowaniem nieruchomości wymagają dla swojej ważności formy aktu notarialnego.

Własność jest podstawowym prawem do nieruchomości i zapewnia właścicielowi możliwość pełnego jej użytkowania. Własność jest prawnie chroniona przed wszelkimi działaniami stron trzecich godzącymi w właściciela. Własność nie jest również ograniczona czasowo.

Użytkowanie wieczyste jest ustanowione dla gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub władz samorządowych. Zazwyczaj jest ono ustanawiane na 99 lat (minimalny okres wynosi 40 lat) i może być przedłużone. Użytkowanie wieczyste jest prawem podobnym do własności i w większości przypadków związanych z nieruchomościami jest traktowane równorzędnie. Wieczysty użytkownik może użytkować grunt w takim samym zakresie jak właściciel. Jednakże cel użycia gruntu jest zdefiniowany w umowie ze Skarbem Państwa lub gminą i jest ustalany przed nabyciem prawa do użytkowania wieczystego. Daje to prawo właścicielowi (Skarb Państwa lub gmina) do wypowiedzenia umowy użytkowania wieczystego, jeśli grunt jest użytkowany w sposób sprzeczny z określonym w umowie. Jednakże należy zaznaczyć, że wyżej opisane wypowiedzenie umowy użytkowania wieczystego jest bardzo rzadkim przypadkiem i następuje zazwyczaj tylko w wyjątkowych przypadkach.

Użytkowanie wieczyste jest przenaszalne na tych samych zasadach jak własność i związane z nią prawa do nieruchomości. Nie wymagane jest żadne specjalne pozwolenie od właściciela (Skarbu Państwa lub organu władzy lokalnej) oprócz sytuacji, gdy transfer praw jest wykonywany przez podmiot zagraniczny.

 

Własność a użytkowanie wieczyste

Użytkownicy wieczyści muszą uiszczać właścicielowi gruntu roczną opłatę niezależną od obowiązkowego podatku od nieruchomości. Opłata ta jest obliczana na podstawie wartości gruntu i nie może być zmieniana częściej niż raz do roku.

Znaczącą różnicą pomiędzy użytkowaniem wieczystym a własnością jest fakt, że w przypadku użytkowania wieczystego budynek wzniesiony na użytkowanym gruncie jest odrębną nieruchomością. Po zbudowaniu budynku, użytkownik wieczysty staje się jego właścicielem z pełnym zakresem praw własności. W przypadku zerwania umowy użytkowania wieczystego, użytkownik ma prawo do otrzymania ekwiwalentu w wysokości rynkowej wartości budynku, który jest częścią majątku podlegającego użytkowaniu wieczystemu.

wlasnosc a uzytkowanie wieczyste_PL

 

Przejęcie nieruchomości przez podmiot zagraniczny

Gdy 1 maja 2004 roku Polska stała się członkiem Unii Europejskiej i tym samym dołączyła do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, procedury dotyczące nabywania nieruchomości zostały zmienione na bardziej korzystne dla obcokrajowców zainteresowanych inwestowaniem w Polsce.

Jednakże, pewne obowiązujące przepisy polskiego prawa zawarte w ustawie z 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, nadal stanowią, że cudzoziemcy, których siedziba jest zarejestrowana poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) i którzy chcą nabyć nieruchomość na terenie Polski muszą uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych.

Jeżeli osoba prawna lub fizyczna, nie jest rezydentem EOG, a zarejestrowała spółkę (lub spółkę córkę) w obszarze EOG wówczas podmiot zarejestrowany w EOG jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na nabycie nieruchomości. Powyższe nie dotyczy nieruchomości rolnych i leśnych, gdzie nadal wymagane jest pozwolenie.

 

Jak możemy Państwu pomóc:

  • Dodatkowe informacje – aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące przepisów prawnych i nabycia nieruchomości pobierz naszą publikację Doing Business in Poland.
  • Raporty rynkowe – najnowsze raporty dotyczące rynku nieruchomości są dostępne w sekcji Publikacje.
  • Wsparcie transakcyjne – zespół Inwestuj we Wrocławiu jest gotowy wspomagać Państwa w procesie przejęć majątkowych. Prosimy o kontakt aby uzyskać więcej szczegółów.
  • Przejęcia przez obcokrajowców – prosimy o kontakt, jeśli są Państwo zainteresowani doradztwem i wsparciem w procesie nabycia własności nieruchomości.