Specjalne Strefy Ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zostały stworzone, aby skłonić zagranicznych i krajowych inwestorów do rozpoczynania i rozwoju działalności gospodarczej na ich terenie. Są to wyodrębnione administracyjnie obszary na terytorium Polski, które oferują możliwość zakładania nowych przedsiębiorstw lub realizacji nowych projektów inwestycyjnych na preferencyjnych zasadach. Działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych skutkuje zwolnieniem otrzymanego z tej działalności dochodu przedsiębiorstwa z podatku dochodowego. Zgodnie z aktualnymi przepisami, SSE w Polsce mają działać co najmniej do końca 2026 roku.

Specjalne Strefy Ekonomiczne przyspieszają rozwój gospodarczy polskich regionów, pomagają rozwijać nowe technologie, zwiększają konkurencyjność polskich produktów i usług, tworzą nowe miejsca pracy, a także pomagają utrzymywać istniejącą infrastrukturę. Aktualnie w Polsce funkcjonuje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych i każda z nich jest prowadzona przez osobną jednostkę zarządzającą.

Lokalizacja głównych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce:

Specjalne Strefy Ekonomiczne Mapa_PLpng

Jak widać na powyższej mapie, region Dolnego Śląska dysponuje największą w Polsce liczbą obszarów Specjalnych Stref Ekonomicznych i dostępnych miejsc pod inwestycje. W regionie znajdują się cztery SSE, z których wszystkie działają również w obszarze aglomeracji wrocławskiej.

Zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych są wydawane przez spółki zarządzające daną Strefą. Zarząd wspiera również proces inwestycyjny poprzez ułatwianie komunikacji z lokalnymi oraz centralnymi władzami w takich kwestiach jak np. nabycie gruntu, na którym przyszła działalność ma być prowadzona.

Specjalne Strefy Ekonomiczne oferują następujący zakres środków wsparcia:

 • Zwolnienie dochodu uzyskanego z działalności w SSE z podatku dochodowego (CIT lub PIT);
 • Uzbrojone nieruchomości inwestycyjne w atrakcyjnych cenach;
 • Nieodpłatne wsparcie formalnych procesów dotyczących inwestycji;

Zwolnienia z podatków dochodowych przyznawane przez SSE stanowią regionalną pomoc publiczną, która ma na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego najmniej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz powiązanego z nimi tworzenia nowych miejsc pracy.

Wartość możliwych do uzyskania zwolnień podatkowych

Maksymalna wartość dostępnego dla inwestora zwolnienia z podatku dochodowego ustalana jest w oparciu o poniższy wzór:

Koszty kwalifikowane x poziom dopuszczalnej pomocy regionalnej (na Dolnym Śląsku wynosi on 25%) = maksymalna wartość zwolnień podatkowych.

Jeżeli inwestor uzyska jakiekolwiek inne wsparcie w formie pomocy publicznej na realizację projektu inwestycyjnego (jak np. dotacja, wsparcie z programów operacyjnych lub inne zwolnienia) całkowita wartość możliwego do wykorzystania zwolnienia z podatku dochodowego musi zostać pomniejszona o całkowitą wysokość wsparcia, otrzymanego (i wykorzystanego) z innych źródeł.

Inwestor może ubiegać się o nowe zwolnienia z podatków w wypadku realizowania projektów rozbudowy – reinwestycji (to samo dotyczy innych form wsparcia w formie pomocy publicznej).  Ogólne zasady, dotyczące udzielana pomocy publicznej w Polsce zawarte są w artykule Zachęty Inwestycyjne.

Koszty kwalifikowane

Koszty związane z inwestycją w Strefie, które mogą być uznane za uzasadniające otrzymanie pomocy publicznej, można podzielić na dwie kategorie:

 • Koszty związane z nabyciem aktywów;
 • Koszty związane z zatrudnieniem nowych pracowników.

koszty kwalifikowane_PL

Inwestor może wybrać, które wydatki powinny być wspomagane środkami pochodzącymi z  pomocy publicznej. Możliwe jest łączenie dwóch typów kosztów, jeśli całkowita ich wartość nie przekroczy maksymalnego poziomu wsparcia publicznego w danym regionie. Minimalna wartość nowej inwestycji, która umożliwia skorzystanie z pomocy publicznej w SSE, wynosi 100 tys. EUR.

Nabycie aktywów

Aby kwalifikować się do pomocy publicznej otrzymywanej w związku z działalnością w SSE, planowana inwestycja musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

 • Prowadzić do założenia nowego przedsiębiorstwa lub ekspansji istniejącego lub
 • Powodować dywersyfikację produktów danego przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowego produktu lub
 • Dotyczyć kompleksowej restrukturyzacji procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa.

Wydatki na dokonywane w SSE inwestycje, które można objąć pomocą publiczną, obejmują koszty związane z realizacją projektu (pomniejszone o VAT i podatek akcyzowy, jeśli przedsiębiorca ma możliwość ich odliczenia na podstawie przepisów), poniesione na terytorium Strefy podczas okresu obowiązywania zezwolenia. Do tej kategorii wydatków zaliczyć można m.in.:

 • Nabycie gruntu lub prawa do użytkowania wieczystego;
 • Nabycie lub wyprodukowanie we własnym zakresie środków trwałych (pod warunkiem zaliczenia ich do składników majątku inwestora);
 • Rozbudowę lub unowocześnienie istniejących środków trwałych;
 • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych, związanych z transferem technologii przez pozyskiwanie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Koszt nabycia aktywów, które są wynajmowane lub dzierżawione, innych niż grunty, budynki czy budowle zalicza się do kosztów kwalifikowanych tylko wtedy, gdy wynajem lub dzierżawa ma formę leasingu finansowego i zobowiązuje do zakupu aktywów po zakończeniu okresu dzierżawy lub najmu.

Środki trwałe nabyte przez przedsiębiorcę niezaliczającego się do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw powinny być nowe.

Koszty zatrudnienia

Koszty związane z zatrudnieniem nowych pracowników

 • Dwuletnia pensja brutto powiększona o obowiązkowe świadczenia związane z zatrudnieniem ponoszone przez pracodawcę po terminie rozpoczęcia pracy przez pracownika

Nowozatrudnieni pracownicy to ci, którzy zostali przyjęci w związku z nową inwestycją po otrzymaniu pozwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jednak tylko w okresie trzech lat po zakończeniu inwestycji. Liczba pracowników obejmuje zatrudnionych na cały etat, część etatu oraz pracowników sezonowych. (Dwa ostatnie rodzaje muszą być skorygowane w proporcji do pełnego etatu.)

zwolnienie z podatku SSE_PL

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przedsiębiorca musi zagwarantować odpowiedni zysk z działalności prowadzonej w SSE.

 

Wymogi związane z okresem trwania projektu inwestycyjnego

Inwestor, któremu przyznano pomoc publiczną:

 • Nie może przekazać w żadnej formie praw własności do nabytych aktywów, aby zrealizować inwestycję w ciągu 5 lat od umieszczenia aktywów w księgach rachunkowych. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw okres ten skraca się do 3 lat.
 • Musi utrzymywać działalność przez co najmniej 5 lat. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw okres ten skraca się do 3 lat.
 • Jest zobowiązany utrzymać miejsca pracy przez co najmniej 5 lat od ich utworzenia. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw okres ten skraca się do 3 lat.

 

 

Cykl życia projektu wpieranego pomocą publiczną

cykl zycia projektu_PL

 

Dane kontaktowe Specjalnych Stref Ekonomicznych w regionie Wrocławia:

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.SSE Małej Przedsiębiorczości

ul. Jana Pawła II 11 A,
58-400 Kamienna Gora
tel.: +48 75 645 20 30
fax: +48 75 744 20 17

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.LSSE

ul. Kolbe 14
59-220 Legnica
tel. +48 76 727 74 70
fax +48 76 727 74 74
email: sekretariat@lsse.eu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Oddział w Tarnobrzegu, Biuro we Wrocławiu euro-park_wislosan_podstawowa_cmyk

ul. Wita Stwosza 15
50-136 Wrocław
tel. +48 (71) 797 24 70
fax +48 (71) 797 24 80

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ”INVEST-PARK”Sp. z o.o.invest park

ul. Uczniowska 16,
58-306 Wałbrzych
Tel.: +48 74 664 91 64
Fax: +48 74 664 91 62

 

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Dodatkowe informacje – aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych prosimy o skontaktowanie się z naszym zespołem.