Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są w Polsce następujące aktywa:

  • Grunty;
  • Budynki i ich części;
  • Budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatków od nieruchomości są ustalane indywidualnie przez każdą gminę i mogą różnić się pomiędzy terenami inwestycyjnymi położonymi w różnych gminach. Przepisy prawa krajowego określają maksymalny pułap stawek podatków od nieruchomości w następujących kwotach:

Kategoria

Maksymalna dozwolona stawka podatku

Grunt przemysłowy / komercyjny

0,89 zł / m2 rocznie

Budynek przemysłowy / komercyjny

23,03 zł / m2 rocznie

Budowle (drogi wewnętrzne, infrastruktura)

2% wartości początkowej aktywów rocznie

 

Gminy mogą ustanowić podatek od nieruchomości na niższym poziomie niż wskazany powyżej.

Przykład kalkulacji podatku od nieruchomości (dla maksymalnych dozwolonych stawek):

Aktywa

Stawka podatku

Podatek od nieruchomości do zapłaty:

Całkowity roczny podatek od nieruchomości do zapłaty:

Grunt 10 000 m2

0,89 zł/m2 rocznie

8 900 zł

137 990 zł

Budynki 3 000 m2

23,03 zł/m2 rocznie

69 090 zł

Początkowa wartość budowli

3 000 000 zł (drogi, przewody, inne)

60 000 zł

 

Gminy mogą przyjąć uchwały uwzględniające zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji przy użyciu dwóch metod:

  1. W formie pomocy publicznej – rada gminy przyjmuje stosowną uchwałę o zwolnieniach z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej. Uchwała  musi być zgłoszona Komisji Europejskiej. Po zgłoszeniu uchwały wszyscy nowi inwestorzy, którzy wdrożą projekt zgodnie z warunkami ustalonymi w uchwale są automatycznie zwolnieni z podatku od nieruchomości w maksymalnej kwocie dozwolonej w uchwale (pod warunkiem złożenia wniosku).

Przykład

Gmina udziela zwolnień z podatków od nieruchomości wszystkim inwestorom, którzy planują rozpocząć działalność produkcyjną. Głównym warunkiem udzielenia zwolnienia z podatku jest stworzenie nowych miejsc pracy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia działalności.

 

Zwolnienia z podatku są przyznawane na następujące okresy:

1 rok – inwestor stworzył co najmniej 5 nowych miejsc pracy,

2 lata – inwestor stworzył co najmniej 50 nowych miejsc pracy,

3 lata – inwestor stworzył co najmniej 250 nowych miejsc pracy,

4 lata – inwestor stworzył co najmniej 500 nowych miejsc pracy,

5 lat – inwestor stworzył co najmniej 100 nowych miejsc pracy.

 

Wielkość pomocy zależy od maksymalnej intensywności pomocy określonej dla obszaru, gdzie realizowana jest inwestycja oraz wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

 

  1. W formie pomocy de minimis – gmina podejmuje uchwałę, która nie jest zgłaszana do Komisji Europejskiej. Nowi inwestorzy, którzy wdrożą projekty zgodne z warunkami ustalonymi w uchwale mogą ubiegać się o pomoc de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienie z podatku jest przyznawane na drodze osobnej zgody władz gminy, a maksymalna wartość zwolnienia z podatku nie może przekroczyć 200 000 euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych.

Przykład

Zwolnienia z podatku od nieruchomości są przyznawane dla:

  1. Nowo wybudowanych budynków i  budowli zaprojektowanych dla działalności gospodarczej, pod warunkiem, że są one wykorzystywane do tej działalności,
  2. Nowo nabytych gruntów, budynków i budowli zaprojektowanych dla działalności gospodarczej, pod warunkiem, że są one wykorzystywane do tej działalności,
  3. Gruntów, budynków i budowli, jeśli pozostają one własnością podatnika i zaczyna on używać ich do produkcji lub świadczenia usług, a wcześniej były one nieużywane do celów działalności gospodarczej lub zaprzestano prowadzenia działalności, pod warunkiem, że poniesiono nakłady kapitałowe związane z uruchomieniem lub ekspansją przedsiębiorstwa.

Zwolnienia wymienione powyżej zaliczają się do pomocy de minimis.

  • W przypadku wymienionego wyżej wsparcia, przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych uprawnień do pomocy publicznej świadczonej przez gminę.
  • Całkowita kwota pomocy wykorzystywanej przez przedsiębiorcę w formie de minimis nie może przekroczyć wartości 200 000 euro w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych.

Każda gmina może przyjąć tylko jedną z powyższych metod. Pomoc de minimis jest bardziej popularna ze względu na łatwiejsze zastosowanie i niższą wartość.

Jak możemy pomóc?

Dodatkowe informacje – Prosimy o kontakt w sprawie udostępnienia dodatkowych informacji na temat przepisów dotyczących podatków od nieruchomości.

Poszukiwanie lokalizacji – Zespół Invest in Wrocław jest gotowy udostępnić Państwu dane adresowe do władz lokalnych i informacje o stawkach podatków od nieruchomości dla określonych posiadłości.

Optymalizacja Państwa inwestycji  - jesteśmy w stanie doradzić w jaki sposób inwestować w Polsce z podatkowego punktu widzenia. Optymalizacja podatkowa Państwa biznesu w Polsce jest możliwa i zalecana. Możemy zapewnić Państwu listę odpowiednio dobranych doradców podatkowych, którzy będą służyli pomocą.