Grant rządowy

Program wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020 jest inicjatywą, w ramach której inwestorzy mogą otrzymać wsparcie finansowe na realizację planowanych projektów inwestycyjnych (zwykle o charakterze produkcyjnym). Granty w ramach programu są przyznawane na podstawie umowy między Ministrem Rozwoju a inwestorem, która reguluje warunki i zasady wypłacania środków. Granty są wypłacane proporcjonalnie do poziomu realizacji projektu inwestycyjnego, ujętych w umowie o grant jako zobowiązanie inwestora.

Na podstawie prawodawstwa Unii Europejskiej granty rządowe jako wsparcie ad hoc stanowią pomoc publiczną i w określonych przypadkach wymagają akceptacji Komisji Europejskiej (w przypadku gdy koszty kwalifikowane projektu przekraczają 100 mln euro – dotyczy skumulowanej kwoty pomocy). W odniesieniu do województwa dolnośląskiego maksymalna kwota pomocy nie powodująca konieczności bezpośredniego zaangażowania Komisji to 33,75 mln euro.

Dla kogo?

Program jest przeznaczony w pierwszej kolejności dla inwestorów operujących w sektorach o dużym znaczeniu dla polskiej gospodarki (priorytetowych), takich jak:

Pomoc może być także przyznana na tzw. inwestycje znaczące zrealizowane w ramach innych sektorów, tj.:

 • inwestycje produkcyjne o minimalnych kosztach kwalifikowanych 750 mln zł i prowadzące do utworzenia co najmniej 200 nowych miejsc pracy;
 • inwestycje produkcyjne o minimalnych kosztach kwalifikowanych 500 mln zł i prowadzące do utworzenia co najmniej 500 nowych miejsc pracy.

Na co?

Grant rządowy może zostać przyznany w odniesieniu do:

 • kosztów zatrudnienia, związanych z nowymi tworzonymi miejscami pracy w ramach podejmowanej inwestycji;
 • kosztów inwestycyjnych, poniesionych bezpośrednio na realizację danego projektu.

Wnioski o granty są przyjmowane przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu – PAIH.  Projekt inwestycyjny może uzyskać grant, jeśli spełnia następujące warunki:

NOWE MIEJSCA PRACY

Projekt może uzyskać grant na koszty zatrudnienia jeśli:

 • jest nową inwestycją obejmującą produkcję w priorytetowych sektorach, która zakłada utworzenie co najmniej 250 miejsc pracy, a koszty inwestycji wynoszą co najmniej 40 mln PLN;
 • nie jest projektem w priorytetowym sektorze, ale zakłada utworzenie co najmniej 200 nowych miejsc pracy, a koszty inwestycji wynoszą co najmniej 750 mln zł lub zakłada utworzenie co najmniej 500 nowych miejsc pracy, a koszty inwestycji wynoszą co najmniej 500 mln PLN;
 • jest to inwestycja w sektorze nowoczesnych usług, która zakłada utworzenie co najmniej 250 nowych miejsc pracy, a koszty inwestycji wynoszą co najmniej 1,5 mln PLN;
 • jest to nowa inwestycja w sektorze B+R, która zakłada utworzenie co najmniej 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem, a koszty inwestycji wynoszą co najmniej 1 mln PLN.
Sektor Nowe miejsca pracy Minimalny koszt (PLN)
Sektory priorytetowe 250 40 milionów
Nowoczesne usługi 250 1.5 miliona
Badania i rozwój 35 (osoby z wyższym wykształceniem) 1 miliona
Pozostałe sektory – opcja 1 200 750 milionów
Pozostałe sektory – opcja 2 500 500 milionów

Kwota pomocy przyznanej w ramach grantu rządowego w odniesieniu do kosztów zatrudnienia zależy od typu inwestycji.

W przypadku projektów produkcyjnych bierze się pod uwagę następujące kryteria:

 • liczba stworzonych miejsc pracy;
 • udział pracowników z wyższym wykształceniem wśród nowo zatrudnionych pracowników;
 • lokalizacja planowanej inwestycji (premiowane są powiaty o wysokiej stopie bezrobocia);
 • koszty projektu;
 • sektor;
 • atrakcyjność rynkowa produkowanych dóbr;
 • inne: innowacyjność produktów i procesów, zwiększone prawdopodobieństwo przyciągnięcia kolejnych inwestorów, proekologiczne oddziaływanie planowanej inwestycji, inne pozytywne efekty zewnętrzne.

Projektom zorientowanym usługowo granty przyznawane są na podstawie następujących czynników:

 • liczba stworzonych miejsc pracy;
 • udział pracowników z wyższym wykształceniem;
 • lokalizacja planowanej inwestycji (premiowane są powiaty o wysokiej stopie bezrobocia);
 • stopień skomplikowania świadczonych usług;
 • inne: współpraca z uczelniami wyższymi, marka firmy, unikatowość procesów.

Kwota wsparcia uzależniona jest od oceny projektu. W zależności od liczby punktów, jakie otrzyma projekt wsparcie waha się od 3 200 PLN – 15 600 PLN na jedno nowe miejsce pracy.

NOWE INWESTYCJE

Projekt może otrzymać wsparcie, bezpośrednio w odniesieniu do kosztów inwestycyjnych jeśli:

 • jest to nowa inwestycja w jednym z sektorów priorytetowych o nakładach inwestycyjnych w wysokości co najmniej 160 mln zł i zakłada utworzenie co najmniej 50 miejsc pracy;
 • nie jest projektem ze sektora priorytetowego, ale zakłada utworzenie co najmniej 200 miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych w wysokości co najmniej 750 mln PLN LUB zakłada utworzenie 500 nowych miejsc pracy przy nakładach inwestycyjnych w wysokości co najmniej 500 mln PLN;
 • jest to nowa inwestycja w sektorze B+R, która zakłada utworzenie co najmniej 35 miejsc pracy dla osób z wyższym wykształceniem i przy nakładach inwestycyjnych w wysokości co najmniej 10 mln PLN.

Kwota dotacji uzależniona jest od oceny projektu. W zależności od liczby punktów, jakie otrzyma projekt, wsparcie waha się od 2 do 7,5 % wartości nakładów inwestycyjnych:

Sektor Nowe miejsca pracy Minimalny koszt (PLN)
Sektory priorytetowe 50 160 milionów
Badania i rozwój 35 10 milionów
Pozostałe sektory – opcja 1 200 750 milionów
Pozostałe sektory – opcja 2 500 500 milionów

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH 

 • koszt inwestycji na jednego zatrudnionego pracownika;
 • liczba zatrudnionych nowych pracowników;
 • lokalizacja (premiowane są powiaty o wysokiej stopie bezrobocia);
 • inne: wzrost zatrudnienia u polskich kooperantów, wzrost wolumenu zamówień u firm funkcjonujących w Polsce, nawiązanie współpracy z polskimi uczelniami wyższymi, znaczący efekt proekologiczny projektu.

PROCEDURA

Aby uzyskać grant inwestor musi przejść kilka kroków:

Proces

StartFAZA WSTĘPNA

Na tym etapie należy zaprezentować projekt inwestycyjny i oczekiwania dotyczące wysokości grantu. Istotnym elementem fazy wstępnej jest wybór odpowiedniej lokalizacji dla wspieranej inwestycji. Należy złożyć formularz informacji o projekcie, w którym zawarte będą podstawowe informacje dotyczące planowanej inwestycji: m.in. informacje o inwestorze, informacje o projekcie, informacje o otrzymanej i planowanej do otrzymania pomocy publicznej.

OfertaPRZYGOTOWANIE OFERTY WSPARCIA

Na tym etapie zespół Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu dokonuje oceny formalnej złożonego formularza informacji o projekcie oraz przygotowuje opis projektu wraz z ofertą wsparcia, który kierowany jest następnie do oceny eksperckiej. Opis projektu obejmuje m.in.: informacje o działalności inwestora w Polsce i na świecie, informacje o planowanym projekcie, wartość, strukturę i szczegółowe uzasadnienie proponowanego wsparcia, ocenę skutków wsparcia oraz ocenę projektu zgodnie z kryteriami kwalifikującymi do wsparcia.

ZespółREKOMENDACJA ZESPOŁU

Na tym etapie zespół ekspertów PAIiH, Ministerstwa Rozwoju oraz innych resortów ocenia projekt i ofertę wsparcia, którą prezentuje Przewodniczący Zespołu. Rekomendacja udzielana jest w trybie jawnym, dla otrzymania grantu konieczne jest poparcie ¾ składu zespołu ekspertów. Protokół z posiedzenia jest przekazywany Ministrowi Rozwoju, który ostatecznie podejmuje decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenie wsparcia.

UmowaZAWARCIE UMOWY

W przypadku pozytywnej decyzji, Minister Rozwoju podpisuje z inwestorem umowę o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji projektu inwestycyjnego.

KontrolaKONTROLA REALIZACJI UMOWY

Szczegółowy zakres, zasady i tryb kontroli określa umowa. Kontrole przeprowadzają upoważnieni przedstawiciele Ministra Rozwoju.

UWAGA: Obecnie opracowywany jest nowy program grantów rządowych, który będzie zawierał nowe kryteria przyznawania dofinansowań i nowe reguły rozstrzygania procedury grantowej. Uchwalenie nowego programu jest planowane na II kwartał 2017 roku.

Artykuł przygotowany we współpracy z:

SAS-New-Logo-RGB-72ppi-small-kopia

SAS Advisors świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania preferencyjnego finansowania ze środków publicznych (Fundusze UE, środki krajowe, fundusze brukselskie). Portfolio zrealizowanych projektów obejmuje przedsięwzięcia z zakresu B+R (opracowanie nowej technologii, zakup infrastruktury B+R) oraz projekty inwestycyjne (wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych / nowych produktów). Doradcy SAS Advisors pozyskali dotychczas ponad 1,6 mld PLN dofinansowania zarówno dla międzynarodowych koncernów, jak i polskich przedsiębiorców.

Jak możemy pomóc?

Dodatkowe informacje – aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące grantów rządowych prosimy o skontaktowanie się z naszym zespołem.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia