Podatki i opłaty

Od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, polski prawodawca jest zobowiązany do zapewnienia zgodności polskiego wewnętrznego systemu podatkowego z przepisami UE, w szczególności w odniesieniu do podatków pośrednich. Z tego powodu większość przepisów dotyczących podatku VAT i podatku akcyzowego odpowiada podobnym regulacjom obowiązującym w  innych krajach UE, jednakże nadal istnieje wiele specyficznych przepisów lokalnych. Polski system podatkowy składa się z dwóch głównych grup podatków:

Podatki bezpośrednie Podatki pośrednie
Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)!Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)!Podatek od nieruchomości!Podatek rolny!Podatek od spadków i darowizn!Podatek od czynności cywilnoprawnych!Podatek leśny!Podatek od środków transportowych!Podatek tonażowy!Podatek od wydobycia niektórych kopalin Podatek od towarów i usług (VAT)!Podatek akcyzowy!Podatek od gier

Dla zagranicznych inwestorów szczególnie ważne są podatki dochodowe, podatek VAT oraz podatek od nieruchomości.

Podatki dochodowe są uregulowane przez Ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. To, która z tych dwóch ustaw powinna mieć zastosowanie w danym przypadku, zależy od formy prawnej podmiotu gospodarczego. Tak więc, dochód konkretnego podatnika będzie opodatkowany albo według przepisów ustawy o CIT – w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych, lub według przepisów ustawy o PIT – w przypadku osób fizycznych, również tych prowadzących działalność jako wspólnicy spółek komandytowych oraz spółek jawnych.

Podatek od nieruchomości

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są w Polsce następujące aktywa:

  • Grunty;
  • Budynki i ich części;
  • Budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Stawki podatków od nieruchomości są ustalane indywidualnie przez każdą gminę i mogą różnić się pomiędzy terenami inwestycyjnymi położonymi w różnych gminach. Przepisy prawa krajowego określają maksymalny pułap stawek podatków od nieruchomości w następujących kwotach:

Podatnicy podatku od nieruchomości są obowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, sporządzone na formularzach według wzoru określonego uchwałą rady gminy.

Terminy i sposoby płatności podatku od nieruchomości

  • osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej – za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Jak możemy Państwu pomóc:

  • Optymalizacja Państwa inwestycji– oferujemy możliwość uzyskania porady na temat tego, jak inwestować w Polsce z podatkowego punktu widzenia. Optymalizacja podatkowa Państwa biznesu w Polsce jest możliwa i rekomendowana. Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu listę odpowiednio dobranych doradców podatkowych, którzy będą Państwa wspierać.
  • Bieżące doradztwo podatkowe– Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce wymaga wiedzy o lokalnych przepisach podatkowych. Aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji i sporów z władzami podatkowymi możemy zapewnić Państwu zespół odpowiednio dobranych doradców podatkowych, którzy służą wsparciem dla Państwa firmy.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia