Prawo pracy

Każdy inwestor pragnący rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, a w tym zatrudnianie pracowników, powinien stosować się do przepisów polskiego prawa pracy, w szczególności do podstawowego źródła prawa pracy – Kodeksu pracy.

Wedle Kodeksu pracy, stosunek pracy może zostać nawiązany na podstawie umowy o pracę, powołania, mianowania, wyboru lub spółdzielczej umowy o pracę, jednakże najbardziej popularną formą współpracy jest umowa o pracę.

RODZAJE UMÓW O PRACĘ Linia

Umowa na okres próbny

 • umożliwia zatrudnienie pracownika celem wypróbowania jego kwalifikacji zawodowych, umiejętności i przydatności do pracy,
 • może poprzedzać zawarcie każdej z pozostałych umów o pracę,
 • może być zawarta jednokrotnie pomiędzy tym samym pracodawcą i pracownikiem, na maksymalny okres 3 miesięcy.

Linia

Umowa na czas określony

Czas trwania takiej umowy musi być jasno określony. Zmiany w Kodeksie pracy, które weszły w życie w 2016 r. powodują, że maksymalna długość trwania takiej umowy to 33 miesiące, natomiast maksymalna ilość umów zawartych pomiędzy tymi samymi stronami stosunku pracy to 3 umowy. Zawarcie czwartej umowy terminowej lub przekroczenie dopuszczalnego okresu jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony. Od 22.02.2016 r. w miejsce dotychczas jednolitego 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia wynoszą 2-tygodnie, 1 miesiąc oraz 3 miesiące.

Linia

Umowa na zastępstwo

Jest szczególną umową o pracę zawieraną na czas określony, zawieraną w celu zastępstwa nieobecnego pracownika.

Linia

Umowa na czas nieokreślony

Jest najbardziej korzystną formą zatrudnienia dla pracownika, zapewnia bowiem pracownikowi najlepszą ochronę stosunku pracy oraz najszerszy zakres sądowej kontroli wypowiedzenia.

 • minimalne wynagrodzenie miesięczne w 2017 r. wynosi 2000 zł brutto dla pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • przysługuje za wykonaną pracę, przy czym polskie prawo pracy przewiduje również sytuacje, w których pracownik ma prawo do wynagrodzenia mimo niewykonania pracy, np. przez pewien czas choroby lub innej niezdolności do pracy,
 • powinno być wypłacane z dołu, co najmniej raz w miesiącu, w stałym terminie, nie później jednak niż do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego,
 • pracownik nie może się zrzec wynagrodzenia.

NAJWAŻNIEJSZE PRAWA PRACOWNICZE Linia

Wynagrodzenie_v2

 • minimalne wynagrodzenie miesięczne w 2016 r. wynosi 1850 zł brutto dla pracy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • przysługuje za wykonaną pracę, przy czym polskie prawo pracy przewiduje również sytuacje, w których pracownik ma prawo do wynagrodzenia mimo niewykonania pracy, np. przez pewien czas choroby lub innej niezdolności do pracy,
 • powinno być wypłacane z dołu, co najmniej raz w miesiącu, w stałym terminie, nie później jednak niż do 10-tego dnia następnego miesiąca kalendarzowego,
 • pracownik nie może się zrzec wynagrodzenia.

Wypoczynek

 • maksymalne normy czasu pracy (8 godzin dobowo i 40 godzin tygodniowo) w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym przez pracodawcę okresie rozliczeniowym, zasadniczo nieprzekraczającym 4 miesięcy,
 • dobowe (11 godzin) i tygodniowe (35 godzin) okresy nieprzerwanego wypoczynku,
 • ograniczenia i zakazy zatrudniania pracowników przy pracach w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej,
 • prawo pracownika do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego pracownik nie może się zrzec i który wynosi 20 lub 26 dni, w zależności od dotychczasowego stażu pracy danego pracownika.

RownowagaPracownicy powinni być równo traktowani w zakresie:

 • nawiązania i rozwiązania stosunku pracy oraz warunków zatrudnienia,
 • awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznania, orientację seksualną, bez względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Zwiazki zawodoweTworzenie organizacji

 • Podstawową zasadą prawa pracy jest zasada, zgodnie z którą pracownicy powinni mieć możliwość tworzenia i przystępowania do organizacji, mających na celu reprezentację i obronę swoich praw i interesów.
 • Organizacjami takimi są w szczególności związki zawodowe,
 • Związek jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

Ochrona

Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy w przypadku określonych grup pracowników

 • Szczególna ochrona dotyczy pracowników będących w wieku przedemerytalnym, kobiet w ciąży, czy pracowników korzystających z urlopu wychowawczego, jak również członków związków zawodowych.
 • Szczególna ochrona może polegać na ograniczeniu możliwości zakończenia stosunku pracy w drodze wypowiedzenia, jak również wypowiedzenia warunków pracy i płacy.

W określonych prawem przypadkach pracodawca może być również zobowiązany do wprowadzenia:

 • regulaminu pracy,
 • regulaminu wynagradzania,
 • regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

UMOWY CYWILNOPRAWNELinia

Od stosunku pracy nawiązanego na podstawie wskazanej w Kodeksie pracy należy odróżnić stosunki prawne nawiązane na podstawie umów cywilnoprawnych, które nie podlegają regulacjom prawa pracy i nie korzystają z przewidzianych w nich przywilejów. W szczególności wyróżnić można następujące formy:

Umowa zlecenia

 • dotyczy powierzenia zleceniobiorcy wykonania określonych zadań lub czynności na rzecz zleceniodawcy (umowa starannego działania);
 • nie stwarza między stronami trwałej więzi, ani obowiązku podporządkowania zleceniodawcy w toku pracy

Umowa o dzieło

 • dotyczy zobowiązania wykonawcy do wykonania zamówionego dzieła na rzecz zamawiającego dzieło w zamian za wynagrodzenie (umowa rezultatu),
 • nie stwarza między stronami ani trwałej więzi, ani obowiązku podporządkowania wykonawcy w toku pracy, ponadto nie uprawnia wykonawcy dzieła do świadczeń urlopowych, chorobowych, renty, emerytury itd.

Niezależnie od tego, jak nazwany zostanie dany stosunek prawny, ze stosunkiem pracy mamy do czynienia ilekroć występują następujące cechy:

 • praca wykonywana jest osobiście,
 • praca wykonywana jest za wynagrodzeniem,
 • pracownik wykonuje pracę pod kierownictwem pracodawcy,
 • pracownik wykonuje pracę w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Dodatkowo, Kodeks pracy w szeroki i wyczerpujący sposób określa zarówno obowiązki pracodawcy, jak również obowiązki pracownika.

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Wybór optymalnej formy prawnej – zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania dodatkowych informacji na temat form zatrudnienia.
 • Bieżące doradztwo w zakresie prawa podatkowego – do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędna jest wiedza na temat lokalnych przepisów prawa pracy. W celu stworzenia optymalnej struktury zatrudnienia służymy Państwu listą wyselekcjonowanych doradców, którzy zapewnią niezbędną pomoc.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia