Specjalne strefy ekonomiczne

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) zostały stworzone, aby skłonić zagranicznych i krajowych inwestorów do rozpoczynania i rozwoju działalności gospodarczej na ich terenie. Są to wyodrębnione administracyjnie obszary na terytorium Polski, które oferują możliwość zakładania nowych przedsiębiorstw lub realizacji nowych projektów inwestycyjnych na preferencyjnych zasadach. Działalność w ramach Specjalnych Stref Ekonomicznych skutkuje zwolnieniem z podatku dochodowego od dochodu działalności przedsiębiorstwa. Zgodnie z aktualnymi przepisami, SSE w Polsce mają działać co najmniej do końca 2026 roku.

Specjalne Strefy Ekonomiczne przyspieszają rozwój gospodarczy polskich regionów, pomagają rozwijać nowe technologie, zwiększają konkurencyjność polskich produktów i usług, tworzą nowe miejsca pracy, a także pomagają utrzymywać istniejącą infrastrukturę. Aktualnie w Polsce funkcjonuje 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych i każda z nich jest prowadzona przez osobną jednostkę zarządzającą.

Lokalizacja głównych Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce:

Jak widać na mapie, region Dolnego Śląska dysponuje największą w Polsce liczbą obszarów Specjalnych Stref Ekonomicznych i dostępnych miejsc pod inwestycje. W regionie znajdują się cztery SSE, z których wszystkie działają również w obszarze aglomeracji wrocławskiej. Zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych są wydawane przez spółki zarządzające daną Strefą. Zarząd wspiera również proces inwestycyjny poprzez usprawnienie komunikacji z lokalnymi oraz centralnymi władzami w takich kwestiach jak np. nabycie gruntu, na którym przyszła działalność ma być prowadzona.

Specjalne Strefy Ekonomiczne oferują następujący zakres środków wsparcia:

 • zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT);
 • uzbrojone nieruchomości inwestycyjne w atrakcyjnych cenach;
 • nieodpłatne wsparcie formalnych procesów dotyczących inwestycji.

Zwolnienia z podatków dochodowych przyznawane przez SSE, stanowią regionalną pomoc publiczną, która ma na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego najmniej rozwiniętych regionów Unii Europejskiej poprzez wspieranie nowych inwestycji oraz powiązanego z nimi tworzenia nowych miejsc pracy.

WARTOŚĆ MOŻLIWYCH DO UZYSKANIA ZWOLNIEŃ PODATKOWYCH

Maksymalna wartość dostępnego dla inwestora zwolnienia z podatku dochodowego ustalana jest w oparciu o wzór:

WzorJeżeli inwestor uzyska jakiekolwiek inne wsparcie w formie pomocy publicznej na realizację projektu inwestycyjnego (jak np. dotacja, wsparcie z programów operacyjnych lub inne zwolnienia) to całkowita wartość możliwego do wykorzystania zwolnienia z podatku dochodowego musi zostać pomniejszona o całkowitą wysokość wsparcia, otrzymanego (i wykorzystanego) z innych źródeł. Inwestor może ubiegać się o nowe zwolnienia z podatków w przypadku realizowania projektów rozbudowy – reinwestycji (to samo dotyczy innych form wsparcia w formie pomocy publicznej).

Aby kwalifikować się do pomocy publicznej otrzymywanej w związku z działalnością w SSE, planowana inwestycja musi spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

 • prowadzić do założenia nowego przedsiębiorstwa lub ekspansji istniejącego;
 • powodować dywersyfikację produktów danego przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowego produktu;
 • dotyczyć kompleksowej restrukturyzacji procesu produkcyjnego przedsiębiorstwa;
 • dotyczyć nabycia przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji lub zostałoby zlikwidowane,  albo części takiego przedsiębiorstwa, o ile nabywca nie jest powiązany ze zbywcą.

KOSZTY KWALIFIKOWANE

Koszty związane z inwestycją w Strefie, które mogą być uznane za uzasadniające otrzymanie pomocy publicznej, można podzielić na dwie kategorie: koszty związane z nabyciem aktywów oraz koszty związane z zatrudnieniem nowych pracowników.

Inwestor może wybrać, które wydatki powinny być wspomagane środkami pochodzącymi z  pomocy publicznej. Możliwe jest łączenie dwóch typów kosztów, jeśli całkowita ich wartość nie przekroczy maksymalnego poziomu wsparcia publicznego w danym regionie. Minimalna wartość nowej inwestycji, która umożliwia skorzystanie z pomocy publicznej w SSE, wynosi 100 tys. EUR.

Nabycie aktywów

Wydatki na dokonywane inwestycje w SSE (pomniejszone o VAT i podatek akcyzowy, jeśli przedsiębiorca ma możliwość ich odliczenia na podstawie przepisów):

 • nabycie gruntu lub prawa do użytkowania wieczystego;
 • nabycie lub wyprodukowanie we własnym zakresie środków trwałych (pod warunkiem zaliczenia ich do składników majątku inwestora);
 • rozbudowę lub unowocześnienie istniejących środków trwałych;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych, związanych z transferem technologii przez pozyskiwanie praw patentowych, licencji, know-how lub nieopatentowanej wiedzy technicznej;
 • najem lub dzierżawa gruntów, budynków i budowli – pod warunkiem, że okres najmu lub dzierżawy trwa co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców – co najmniej 3 lata, licząc od przewidywanego terminu zakończenia nowej inwestycji.

Koszt nabycia aktywów, które są wynajmowane lub dzierżawione, innych niż grunty, budynki czy budowle zalicza się do kosztów kwalifikowanych tylko wtedy, gdy wynajem lub dzierżawa ma formę leasingu finansowego i zobowiązuje do zakupu aktywów po zakończeniu okresu dzierżawy lub najmu. Środki trwałe nabyte przez przedsiębiorcę niezaliczającego się do kategorii małych i średnich przedsiębiorstw powinny być nowe.

Koszty nabycia aktywów

Koszty związane z zatrudnieniem nowych pracowników:

 • dwuletnia pensja brutto powiększona o obowiązkowe świadczenia związane z zatrudnieniem ponoszone przez pracodawcę po terminie rozpoczęcia pracy przez pracownika.

Nowozatrudnieni pracownicy to ci, którzy zostali przyjęci w związku z nową inwestycją po otrzymaniu pozwolenia na działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, jednak tylko w okresie trzech lat po zakończeniu inwestycji. Liczba pracowników obejmuje zatrudnionych na cały etat, część etatu oraz pracowników sezonowych. (Dwa ostatnie rodzaje muszą być skorygowane w proporcji do pełnego etatu.)

Utworzenie nowych miejsc pracy oznacza przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy przed dniem uzyskania zezwolenia.

Całkowita wartość zwolnienia z podatku dochodowego w Strefie Ekonomicznej może zostać rozłożona w czasie w celu optymalizacji efektów zwolnienia:

Wartosc zwolnieniaAby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przedsiębiorca musi zagwarantować odpowiedni zysk z działalności prowadzonej w SSE.

WYMOGI ZWIĄZANE Z OKRESEM TRWANIA PROJEKTU INWESTYCYJNEGO

Inwestor, któremu przyznano pomoc publiczną:

 • Nie może przekazać w żadnej formie praw własności do nabytych aktywów, aby zrealizować inwestycję w ciągu 5 lat od umieszczenia aktywów w księgach rachunkowych. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw okres ten skraca się do 3 lat. Przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym.
 • Musi utrzymywać działalność przez co najmniej 5 lat. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw okres ten skraca się do 3 lat.
 • Jest zobowiązany utrzymać miejsca pracy przez co najmniej 5 lat od ich utworzenia. W przypadku średnich i małych przedsiębiorstw okres ten skraca się do 3 lat.
 • Jest zobowiązany do zaangażowania w inwestycje środków własnych rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Linia

Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.
ul. Jana Pawła II 11 A,
58-400 Kamienna Gora
tel.: +48 75 645 20 30
fax: +48 75 744 20 17
email: strefa@ssemp.pl
www.ssemp.pl

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Kolbe 14
59-220 Legnica
tel.: +48 76 727 74 70
fax: +48 76 727 74 74
email: sekretariat@lsse.eu
www.lsse.eu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN, Podstrefa Wrocław Kobierzyce
ul. Wyścigowa 56e
53-012 Wrocław
tel.: +48 (71) 360 07 40
fax: +48 (71) 797 24 80
email: wroclaw@arp.pl
www.tsse.arp.pl

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ”INVEST-PARK”Sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16,
58-306 Wałbrzych
tel.: +48 74 664 91 64
fax: +48 74 664 91 62
email: invest@invest-park.com.pl
www.invest-park.com.pl

Jak możemy Państwu pomóc:

 • Dodatkowe informacje – aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące inwestowania w specjalnych strefach ekonomicznych prosimy o skontaktowanie się z naszym zespołem.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia