Wsparcie UE

Polska jest obecnie największym beneficjentem Funduszy UE, a krajowi i zagraniczni inwestorzy planujący rozpocząć lub rozszerzyć swoją działalność, mogą liczyć na wiele możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w ramach dotacji lub innych form wsparcia, takich jak np. preferencyjnie oprocentowane pożyczki. Dotacje są przyznawane na realizację konkretnych projektów inwestycyjnych na zasadzie konkursów lub innych procedur kwalifikacyjnych (zależnych od źródła i przeznaczenia pomocy).

W ramach Perspektywy Finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 Polska otrzymała z budżetu polityki spójności kwotę 82,5 mld euro, która jest przeznaczona m.in. na badania naukowe, rozwój infrastruktury i przedsiębiorczości, cyfryzację kraju oraz aktywizację zawodową.  Fundusze UE dystrybuowane są na poziomie regionalnym oraz krajowym w ramach tzw. Programów Operacyjnych. Poniżej wskazano pule środków z budżetu UE przeznaczone na Programy Operacyjne zarządzane na poziomie centralnym:

Program Przeznaczone fundusze w latach 2014-2020 (w mld euro)
Infrastruktura i Środowisko 27.41
Inteligentny Rozwój 8.61
Wiedza Edukacja Rozwój 4.69
Polska Cyfrowa 2.17
Polska Wschodnia 2
Pomoc Techniczna 0.7

Poniższy wykres natomiast prezentuje wysokość alokacji dla poszczególnych państw członkowskich na lata 2014 – 2020 (Polska otrzymała największą pulę środków).

Obraz17Każdy z powyższych programów obejmuje szczegółowe priorytety pomocy i plany dystrybucji funduszy.

Poniższa charakterystyka obecnych krajowych Programów Operacyjnych oraz programu o charakterze regionalnym przedstawia opis potencjalnych obszarów wsparcia dla przedsiębiorców zamierzających podjąć inwestycje na terenie województwa dolnośląskiego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program wspiera aktywizację osób pozostających bez zatrudnienia, szkolnictwo wyższe, innowacje społeczne, mobilność i współpracę ponadnarodową, a także reformy w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

W 2017 roku beneficjenci będą mogli uzyskać wsparcie na projekty mające na celu m.in.:

 • Wsparcie osób młodych na rynku pracy:
  • pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy;
  • znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji;
 • Zwiększenie efektywności polityki publicznej dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, tj.:
  • równości szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego;
  • wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku;
  • wysokiej jakości polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych;
  • zwiększenia szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • rozwoju usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym;
  • rozwoju ekonomii społecznej;
  • wysokiej jakości systemu oświaty;
  • rozwoju narzędzi dla uczenia się przez całe życie;
  • kształcenia i szkolenia zawodowego dostosowanego do potrzeb zmieniającej się gospodarki;
  • usprawnienia procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego;
 • Rozwój współpracy ponadnarodowej:
  • wypracowanie nowych rozwiązań we współpracy z partnerem zagranicznym;
  • import i eksport nowych rozwiązań, ich zaadaptowanie;
  • wymiana informacji i doświadczeń.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem ukierunkowanym na realizację projektów przez przedsiębiorstwa, które poprzez inwestycje, opracowanie i wdrożenie innowacyjnych produktów lub usług, czy współpracę z jednostkami badawczo-rozwojowymi zdobywają nowe rynki i ulepszają swoje produkty.

W 2017 roku w ramach Programu dofinansowanie mogą uzyskać projekty wspierające w szczególności:

 • prowadzenie prac B+R, w tym projekty dedykowane dla wybranych sektorów gospodarki (chemicznego, farmaceutycznego, recyclingu surowców mineralnych i drewna, leśnodrzewnego i meblarskiego, produkcji gier wideo, elektroenergetycznego, systemów bezzałogowych, stalowego, elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych);
 • inwestycję w infrastrukturę do prowadzenia prac B+R;
 • proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw:
  • instytucje otoczenia biznesu;
  • bony na innowacje;
  • umiędzynarodowienie klastrów kluczowych;
  • ochrona własności przemysłowej;
 • finansowanie innowacyjnej działalności z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka;
 • wsparcie wdrożeń wyników prac B+R;
 • wsparcie promocji oraz internacjonalizacja.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 to największy program finansowany z Funduszy UE w Polsce. Ze środków Programu, w 2017 roku wspierane będą projekty infrastrukturalne o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym sprzyjające m.in:

 • zmniejszeniu emisyjności gospodarki, tj.:
  • promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;
  • efektywna dystrybucja ciepła i chłodu;
  • promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe.

Polska Cyfrowa

Dofinansowanie z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa kierowane jest przede wszystkim na projekty inwestycyjne poszerzające dostęp do sieci szerokopasmowych, umożliwiające wdrażanie systemów stwarzających możliwość realizacji usług publicznych, związanych z edukacją czy służbą zdrowia on-line, realizację działań edukacyjnych oraz skierowane na wzmocnienie i wykorzystanie potencjału młodych, kreatywnych programistów.

W 2017 roku, w ramach przedmiotowego programu przedsiębiorcy mogą realizować projekty wyłącznie w ramach partnerstwa z instytucjami publicznymi z zakresu:

 • E-administracji i otwartego urzędu:
  • wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych;
  • cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki;
  • cyfrowe udostępnienie zasobów kultury;
 • Cyfrowych kompetencji społeczeństwa:
  • działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

RPO WD 2014-2020 jest jednym z szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych. Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W 2017 roku priorytetem będą działania wspierające:

 • Przedsiębiorstwa i innowacje:
  • wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R;
  • tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw;
  • tworzenie nowych modeli biznesowych MSP;
  • wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP;
 • Gospodarkę niskoemisyjną:
  • wdrażanie strategii niskoemisyjnych;
  • wysokosprawną kogenerację;
 • Środowisko i zasoby:
  • gospodarkę odpadami;
  • gospodarkę wodno-ściekową;
  • ochronę i udostępnianie zasobów przyrodniczych;
 • Lokalny rynek pracy:
  • samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy;
  • godzenie życia zawodowego i prywatnego;
  • aktywne i zdrowe starzenie się;
 • Edukację:
  • zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej;
  • poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie;
  • dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Artykuł przygotowany we współpracy z:

SAS-New-Logo-RGB-72ppi-small-kopia

SAS Advisors świadczy usługi doradcze w zakresie pozyskiwania preferencyjnego finansowania ze środków publicznych (Fundusze UE, środki krajowe, fundusze brukselskie). Portfolio zrealizowanych projektów obejmuje przedsięwzięcia z zakresu B+R (opracowanie nowej technologii, zakup infrastruktury B+R) oraz projekty inwestycyjne (wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych / nowych produktów). Doradcy SAS Advisors pozyskali dotychczas ponad 1,6 mld PLN dofinansowania zarówno dla międzynarodowych koncernów, jak i polskich przedsiębiorców.

Jak możemy Państwu pomóc?

 • Dodatkowe informacje– Prosimy o kontakt w sprawie uzyskania dodatkowych danych na temat potencjalnego wsparcia z Funduszy UE dla Państwa projektu inwestycyjnego.
 • Kontakt z ważnymi władzami– zespół Invest in Wrocław jest gotowy pomóc Państwu w kontakcie z kluczowymi jednostkami dystrybuującymi Fundusze Europejskie.
 • Ułatwienie procedur i wsparcie– zespół Invest in Wrocław jest w stanie zapewnić Państwu dane kontaktowe lokalnych firm wspierających przedsiębiorców, ubiegających się o wsparcie w ramach dostępnych funduszy.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia