Zachęty lokalne

Inwestorzy, którzy rozważają realizację swoich projektów biznesowych w Polsce,  mogą skorzystać również z systemu zachęt lokalnych, do których należą m. in. zwolnienie z podatku od nieruchomości oraz program Mozart. Stawki podatków od nieruchomości są ustalane indywidualnie przez każdą gminę i mogą różnić się pomiędzy terenami inwestycyjnymi położonymi w różnych gminach. Przepisy prawa krajowego określają maksymalny pułap stawek podatków od nieruchomości w następujących kwotach:

Stawki podatku

ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI Linia

Zwolnienie od podatku od nieruchomości może wynikać bezpośrednio z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przykładowy katalog zwolnień wymienia art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Natomiast rada gminy może wprowadzać na podstawie ustawy inne zwolnienie niż wymienione w ustawie, pod warunkiem jednak, że mają charakter przedmiotowy.

Gminy mogą przyjąć uchwały uwzględniające zwolnienia z podatku od nieruchomości dla nowych inwestycji przy użyciu dwóch metod:

W formie pomocy publicznej

Rada gminy przyjmuje stosowną uchwałę o zwolnieniach z podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej. Uchwała  musi być zgłoszona Komisji Europejskiej. Po zgłoszeniu uchwały wszyscy nowi inwestorzy, którzy wdrożą projekt zgodnie z warunkami ustalonymi w uchwale są automatycznie zwolnieni z podatku od nieruchomości w maksymalnej kwocie dozwolonej w uchwale (pod warunkiem złożenia wniosku).

Gmina udziela zwolnień z podatków od nieruchomości wszystkim inwestorom, którzy planują rozpocząć działalność produkcyjną. Głównym warunkiem udzielenia zwolnienia z podatku jest stworzenie nowych miejsc pracy w ciągu 3 lat od rozpoczęcia działalności.

Zwolnienia z podatku są przyznawane na następujące okresy:

 • 1 rok – inwestor stworzył co najmniej 5 nowych miejsc pracy;
 • 2 lata – inwestor stworzył co najmniej 50 nowych miejsc pracy;
 • 3 lata – inwestor stworzył co najmniej 250 nowych miejsc pracy;
 • 4 lata – inwestor stworzył co najmniej 500 nowych miejsc pracy;
 • 5 lat – inwestor stworzył co najmniej 100 nowych miejsc pracy.

Wielkość pomocy zależy od maksymalnej intensywności pomocy określonej dla obszaru, gdzie realizowana jest inwestycja oraz wielkości kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

W formie pomocy de minimis

Gmina podejmuje uchwałę, która nie jest zgłaszana do Komisji Europejskiej. Nowi inwestorzy, którzy wdrożą projekty zgodne z warunkami ustalonymi w uchwale mogą ubiegać się o pomoc de minimis w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Zwolnienie z podatku jest przyznawane na drodze osobnej zgody władz gminy, a maksymalna wartość zwolnienia z podatku nie może przekroczyć 200 000 euro brutto w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych.
Zwolnienia z podatku od nieruchomości są przyznawane dla:

 • nowo wybudowanych budynków i  budowli zaprojektowanych dla działalności gospodarczej, pod warunkiem, że są one wykorzystywane do tej działalności;
 • nowo nabytych gruntów, budynków i budowli zaprojektowanych dla działalności gospodarczej, pod warunkiem, że są one wykorzystywane do tej działalności;
 • gruntów, budynków i budowli, jeśli pozostają one własnością podatnika i zaczyna on używać ich do produkcji lub świadczenia usług, a wcześniej były one nieużywane do celów działalności gospodarczej lub zaprzestano prowadzenia działalności, pod warunkiem, że poniesiono nakłady kapitałowe związane z uruchomieniem lub ekspansją przedsiębiorstwa.

Zwolnienia wymienione powyżej zaliczają się do pomocy de minimis. W przypadku wymienionego wyżej wsparcia, przedsiębiorca nie może równocześnie korzystać z innych uprawnień do pomocy publicznej świadczonej przez gminę. Całkowita kwota pomocy wykorzystywanej przez przedsiębiorcę w formie de minimis nie może przekroczyć wartości 200 000 euro w ciągu trzech kolejnych lat podatkowych.

MIEJSKI PROGRAM WSPARCIA PARTNERSTWA SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI ORAZ SEKTORA AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ „MOZART” Linia

Wśród lokalnych programów wsparcia inwestorów na szczególną uwagę zasługuje realizowany od 2012 r. Miejski Program Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego I Nauki Oraz Sektora Aktywności Gospodarczej „Mozart”, którego celem jest inicjowanie, budowanie i koordynowanie partnerstwa pomiędzy szkolnictwem wyższym, a sektorem aktywności gospodarczej, ukierunkowanego w szczególności na rozwój i aktywizację lokalnego rynku pracy.

W ramach Programu możliwe jest uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięć podejmowanych wspólnie przez przedsiębiorców i naukowców. Wsparcie polega przede wszystkim na finansowaniu przez Miasto Wrocław staży pracowników naukowych w przedsiębiorstwach zakwalifikowanych do udziału w Programie.

Staże są przyznawane przede wszystkim tym przedsiębiorcom, dla których transfer danego rodzaju wiedzy jest konieczny dla potrzeb rozwoju działalności gospodarczej i może pozytywnie wpłynąć na zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa.

Poprzez efektywną współpracę z ośrodkami naukowymi i szkolnictwa wyższego, przedsiębiorcy uzyskują możliwość wykorzystania efektu synergii i dzięki temu zwiększenia potencjału ekonomicznego ich działalności gospodarczych.

Jak możemy pomóc?

 • Dodatkowe informacje – Prosimy o kontakt w sprawie udostępnienia dodatkowych informacji na temat przepisów dotyczących podatków od nieruchomości.
 • Poszukiwanie lokalizacji – Zespół Invest in Wrocław jest gotowy udostępnić Państwu dane adresowe do władz lokalnych i informacje o stawkach podatków od nieruchomości dla określonych posiadłości.
 • Optymalizacja Państwa inwestycji  – jesteśmy w stanie doradzić w jaki sposób inwestować w Polsce z podatkowego punktu widzenia. Optymalizacja podatkowa Państwa biznesu w Polsce jest możliwa i zalecana. Możemy zapewnić Państwu listę odpowiednio dobranych doradców podatkowych, którzy będą służyli pomocą.

Partnerzy strategiczni

Partnerzy merytoryczni

Kontakt

+48 71 78 35 310
+48 71 78 35 311
office@invest-in-wroclaw.pl

Adres

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej SA
Plac Solny 14
50-062 Wrocław

Copyright © 2016 Invest in Wroclaw
Realizacja i utrzymanie: Stermedia