www.wroclaw.pl The link will open in a new tab

Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://invest-in-wroclaw.pl/

Status pod kątem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Brak opisów alternatywnych i tytułów dla niektórych zdjęć i grafik lub opisy alternatywne nie są poprawnie napisane.
 • Brak audiodeskrypcji dla materiałów wideo/multimedialnych.
 • Umieszczone w serwisie filmy nie mają dołączonych napisów ani tłumacza języka migowego.
 • Brak mapy serwisu.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Niektóre linki nie są dostępne podczas nawigacji za pomocą klawiatury.
 • Nie wszystkie osadzone dokumenty PDF są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i niedowidzących lub są skanami dokumentów.
 • Niektóre linki w treści zawierają jako opis fragment adresu URL.
 • W wybranych wersjach przeglądarki safari może występować problem z dostępem VoiceOver do niektórych pozycji w rozwijanym menu serwisu.

Wyłączenia

Pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • treści od innych podmiotów, które nie zostały wytworzone przez Urząd lub dla niego wykonane lub nabyte, albo do których modyfikacji Urząd nie jest uprawniony,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują dokumenty i schematy techniczne,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Problemy z dostępnością strony internetowej, wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności prosimy kierować do Martyny Ogrodnik: e-mail: martyna.ogrodnik[at]araw.pl , tel. +48 71 783 53 10

Procedura wnioskowo-skargowa

Ewentualne skargi prosimy kierować na adres:

 • poczty elektronicznej: araw[at]araw.pl 
 • telefon: +48 71 783 53 10,
 • Koordynator ds. dostępności: Martyna Ogrodnik, e-mail: martyna.ogrodnik[at]araw.pl , tel. +48 71 783 53 10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. 

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezesa Zarządu Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej:

 • adres: pl. Solny 14, 50-062 Wrocław
 • e-mail: araw[at]araw.pl
 • telefon: +48 71 783 53 10

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba Agencji Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej:

 • pl. Solny 14

przed budynkiem są ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami,

do budynku prowadzi wejście główne od pl. Solnego 14,

drzwi główne do nieruchomości są ciężkie z elementami szklanymi, prowadzą do korytarza , nie otwierają się automatycznie,

do drzwi wejściowych (drewniane z elementami szklanymi)  do klatki schodowej 14 prowadzą schody, które nie są oznakowane, jest poręcz,

drzwi wejściowe do klatki schodowej 14a  są  drewniane, otwierają się po użyciu domofonu,

budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach,

brak windy, brak recepcji, brak tablic informacyjnych ,

sekretariat znajduje się na drugim piętrze,

biura zlokalizowane są na piętrach kamienicy,

toalety na całym II piętrze i części III piętra są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami,

na pozostałej powierzchni biurowej toalety nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami 

do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • Serwis  zbudowany jest w oparciu o style CSS,
 • Do budowy serwisu zastosowano technologie informatyczne - tzw. Responsive Web Design, które automatycznie dostosowują moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego, takiego jak telefony komórkowe i tablety.